Nauka zdalna w klasach I-VIII przedłużona do 3 stycznia 2021r.

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2111) przedłużono nauczanie zdalne do     3 stycznia 2021r.
Ferie zimowe będą trwać od 4 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021r.

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Jadachach od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r. przedstawia się następująco:
1. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym odbywa się w szkole – nauczanie stacjonarne.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach I-VIII prowadzone są zgodnie z planem lekcji w formie nauczania zdalnego.
3. Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku             z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole                       ( z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Dyrektor szkoły
Bernarda Głowacka