Matematyka kl.VI

25.05.2020r.

26.05.2020r

27.05.2020r.

 

Pojęcie procentu. Obliczenia procentowe.

·   interpretowanie 1% jako 1/100 całości

·   ustalanie, jaki procent figury został zamalowany

·   wyrażanie procentów za pomocą ułamków

·   wyrażanie ułamków za pomocą procentów

·   obliczanie procentów liczby naturalnej w przypadkach: 10%, 25%, 50%

·   obliczanie, jakim procentem całości jest dana wielkość w przypadkach 10%, 25%, 50%

rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych dotyczących procentów

29.05.2020r.

01.06.2020r

02.06.2020r.

03.06.2020r

Prędkość, droga, czas.

Cz.1

-w sytuacji praktycznej obliczanie: drogi przy danej prędkości i czasie, prędkości przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosowanie jednostki prędkości km/h i m/s.

05.06.2020r

Prędkość, droga, czas.

Cz.2

·   wyrażanie czasu określonego jako ułamka godziny w postaci minut

·    wyrażanie czasu określonego w minutach jako część godziny

·   obliczanie prędkości w km/h przy drodze podanej w km i czasie, który jest ułamkiem godziny

·   obliczanie długości drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie, który jest ułamkiem godziny

·   obliczanie czasu, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h

rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych dotyczących prędkości

08.06.2020r.

Droga, prędkość , czas II

·   obliczanie czasu, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h

rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych dotyczących prędkości

09.06.2020r.

10.06.2020r.

Korzystanie z wzorów.

·   obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych

·   zapisywanie prostego wyrażenia algebraicznego opisującego zależności podane w kontekście praktycznym

·   dopasowywanie opisu słownego do wzoru

 

15.06.2020r.

19.06.2020r

Plan, mapa, skala.

·   stosowanie różnych sposobów zapisywania skali (liczbowa, liniowa, mianowana)

·   zamienianie skali liczbowej na mianowaną

·   mierzenie odległości między obiektami na planie, mapie

 

22.06.2020r

Zakupy.

·   szacowanie kosztów zakupu określonej ilości towaru przy podanej cenie jednostkowej

·   obliczanie, ile towaru można kupić za daną kwotę przy podanej cenie jednostkowej

 

23.06.2020r

Działki, domy, mieszkania

·   obliczanie rzeczywistego wymiaru figur narysowanych w skali

·   obliczanie pola czworokątów na podstawie wymiarów odczytanych z rysunków

·   obliczanie obwodu i pola powierzchni pomieszczeń o podanych wymiarach

obliczanie kosztów zakupów przy podanej cenie jednostkowej

 

J. polski – kl. VI

l.p.

Data

Tematy lekcji

Realizowane  treści programowe

1.

25.05.2020

Typy zdań złożonych współrzędnie.

wymienianie spójników współrzędności;                            nazywanie typów zdań współrzędnie złożonych;        

2.

27.05.2020

Powtórzenie wiadomości  z rozdziału VI.

powtórzenie wiadomości : Biblia, mitologia, pamiętnik zdania złożone;

3.

28.05.2020

Malarskie przedstawienie zawłaszczania przyrody przez człowieka.

interpretacja obrazu;                                                opisanie odczuć;                                                                        rozmowa o skutkach całkowitej urbanizacji Ziemi;

4.

29.05.2020

Sprawdzian po rozdziale VI.

wykonanie testu;

5.

29.05.2020

Sprawdzian po rozdziale VI – piszemy kartę z  pamiętnika.

redagowanie pamiętnika;

6.

01.06.2020

Spotkanie z lekturą – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

odczytanie informacji wstępnych;                  wprowadzenie w świat literatury Tolkiena; zapoznanie się z pytaniami  do lektury;

7.

02.06.2020

Z wizytą w Szerokim Świecie.

opowiadanie o sytuacji panującej w Szerokim Świecie;                                                        porządkowanie informacji o bohaterach;

8.

03.06.2020

Podróż do celu.

opowiadanie o trudnych sytuacjach bohaterów wyprawy;                                                                ocenianie postawy krasnoludów podczas podróży;

9.

04.06.2020

Bilbo Baggins

nazywanie cech hobbita przed i po  podróży; uzasadnianie swoich opinii na temat pana Bagginsa;

10.

05.06.2020

Czego możemy się nauczyć dzięki powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”?

przypomnienie wiadomości o cechach powieści fantasy;                                                                   uzasadnianie, czy warto polecić innym powieść Tolkiena;

11.

08.06.2020

Jak napisać list oficjalny?

zapoznanie się z informacjami dotyczącymi listu oficjalnego;                                                                      czytanie przykładowego listu;                      redagowanie wstępów i zakończeń listów oficjalnych;

12.

10.06.2020

Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?

poznanie cech języka potocznego;                     poznanie różnic między językiem mówionym a pisanym;                                                                               ćwiczenia w używaniu języka w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych;

13.

15.06.2020

Co już wiemy o głoskach i sylabach?

przypomnienie podstawowych informacji na temat liter, głosek i sylab;                                                omówienie różnych funkcji litery „i” w wyrazie; ćwiczenia utrwalające;

14.

19.06.2020

Jak się odnaleźć w ortograficznej dżungli?

przypomnienie reguł pisowni wyrazów z ó, u, ch, h,    rz, ż;                                                                               uzupełnianie zdań i wyrazów;                                    tworzenie wyrazów pokrewnych do podanych;

   15.

22.06.2020

Julian Tuwim –czarodziej słowa. Średnik w zdaniu.

odczytanie wiersza J. Tuwima „Czereśnie”;       opisanie sytuacji przedstawionej w utworze; wyszukanie epitetów, uosobień;                      wyjaśnienie zasad stosowania średnika w wypowiedzeniach;

16.

24.06.2020

Powtórzenie wiadomości po rozdziale VII.

analiza schematu z podręcznika;                        powtórzenie wiadomości;

17.

25.06.2020

Na pożegnanie – podsumowanie!

podsumowanie pracy w cały roku szkolnym;

 

  1. ANGIELSKI KLASA VI

25.05. – Czytamy i tłumaczymy tekst "Reuse, renew, recycle". Tekst narracyjny, opis.

27.05. – Present Perfect i Present Simple - porównanie. Wypowiedź według wzoru.

29.05. – Opisujemy nasze ulubione gadżety. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny.

1.06. – Oglądamy krótki film UNICEF o sytuacji dzieci na świecie. Film

3.06. – Czytamy i tłumaczymy tekst „Shopping habits”. tekst narracyjny.

4.06. – Wypowiedź pisemna . Piszemy ogłoszenie. E-mail, ogłoszenie

08.06.2020 - Present perfect - ćwiczenia gramatyczne. Pisanie pojedynczych zdań, uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

10.06.2020 - Test yourself 7 - ćwiczenia gramatyczne. Tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

15.06.2020 – Zdania warunkowe typu I  - zastosowanie. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

22.06.2020 – Protecting the environment – film

24.06.2020 – Singapur – podróż egzotyczna – film

 

 

 

Historia kl. VI

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

 

 

 

26.05.2020

Narodziny nowożytnego świata - powtórzenie./ edziennik, classroom, eduelo.

- wielkie odkrycia geograficzne,

- skutki odkryć geograficznych,

- Renesans – narodziny nowej epoki,

- kultura renesansowa w Europie,

- reformacja – czas wielkich zmian,

- kontrreformacja.

27.05.2020

W Rzeczypospolitej szlacheckiej - powtórzenie. / edzennik, podręcznik, classroom.

- demokracja szlachecka,

- w folwarku szlacheckim,

- w czasach ostatnich Jagiellonów,

- Odrodzenie na ziemiach polskich,

- Rzeczpospolita Obojga Narodów,

- „państwo bez stosów”

- pierwsza wolna elekcja.

2.06.2020

W obronie granic Rzeczpospolitej - powtórzenie. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- wojny z Rosją,

- początek wojen ze Szwecją,

- powstanie Chmielnickiego,

- potop szwedzki,

- wojny z Turcją,

- kryzys Rzeczypospolitej,

- Barok i Sarmatyzm.

3.06.2020

Od absolutyzmu do republiki – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- monarchia absolutna we Francji,

- monarchia parlamentarna w Anglii,

- Oświecenie w Europie,

- nowe potęgi europejskie,

- Stany Zjednoczone Ameryki.

9.06.2020

Upadek Rzeczypospolitej – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- Rzeczpospolita pod rządami Wettinów,

- pierwszy rozbiór Polski,

- Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja,

-powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór.

10.06.2020

Rewolucja francuska – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- rewolucja francuska,

- republika francuska,

23.06.2020

Epoka napoleońska – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- epoka Napoleona Bonapartego,

- upadek Napoleona,

- Legiony Polskie we Włoszech,

- Księstwo Warszawskie.

24.06.2020

Chronologia historyczna – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- czas w historii,

- obliczanie czasu w historii.

 

 

Geografia kl.VI

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

25.05.2020

Współczesne problemy Ukrainy

Warunki naturalne Ukrainy.

Surowce mineralne Ukrainy.

Gospodarka Ukrainy.

Konflikty na Ukrainie i ich konsekwencje.

Problemy ludności na Ukrainie.

01.06.2020

Zróżnicowanie przyrodnicze
i gospodarcze Rosji

Środowisko przyrodnicze Rosji.

Surowce mineralne i okręgi przemysłowe Rosji.

Znaczenie przemysłu w gospodarce Rosji.

Rolnictwo i usługi w Rosji.

Wpływ konfliktów na Ukrainie na Rosję.

08.06.2020

Relacje Polski z sąsiadami

Stosunki Polski z sąsiadami.

Przykłady współpracy Polski z sąsiadami.

Znaczenie euroregionów.

15.06.2020

Lekcja powtórzeniowa

 

 

22.06.2020

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Sąsiedzi Polski”

Test sprawdzający

 

biologia – klasa 6

Data

Temat

Realizowane treści

28.05.2020

Konkurs wiedzy "Tropami zwierząt" - etap.I

Charakterystyka grup systematycznych zwierząt: od  bezkręgowców (parzydełkowców) do kręgowców (ssaków).

5.06.2020

Sprawdzian wiadomości z działu „Kręgowce stałocieplne”.

Różnorodność środowisk życia i cech morfologiczne ptaków. Przedstawiciele ptaków. Przystosowania ptaków do lotu.

Ptaki jako zwierzęta stałocieplne. Rozmnażanie i rozwój ptaków.

Znaczenie ptaków.

Różnorodność środowisk życia. Cechy morfologiczne ssaków. Ssaki jako zwierząt stałocieplne. Rozmnażanie i rozwój ssaków.

Przedstawiciele ssaków. Cech wspólne ssaków. Przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.

19.06.2020

Konkurs wiedzy "Tropami zwierząt" - etap.II

Charakterystyka grup systematycznych zwierząt: od  bezkręgowców (parzydełkowców) do kręgowców (ssaków).

25.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020.

Świat zwierząt. Od parzydełkowców do pierścienic. Stawonogi i mięczaki. Kręgowce zmiennocieplne. Kręgowce stałocieplne.

 

Informatyka Kl. VI

28.05.2020r.

Budżet kieszonkowy. Proste obliczenia w programie MS Excel

-korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w codziennym życiu, np. do tworzenia własnego budżetu

 

03.06.2020r

Prezentowanie danych na wykresie

-dobieranie typu wykresu do rodzaju prezentowanych danych

analizowanie danych przedstawionych na wykresie

25.06.2020r.

Podsumowanie pracy całorocznej.

 

 

godzina wychowawcza kl. VI

l. p.

Data

Tematy zajęć

Realizowane treści 

1.

25.05.

Rodzina w moich oczach –
Dzień Matki.

odnoszenie się z szacunkiem do swoich rodziców;          dostrzeganie troski i trudu pracy;                                                            pamiętanie o święcie swojej Mamy – czytanie wierszy i życzeń dla Mamy;

2.

01.06.

Dzień Dziecka – jak aktywnie spędzić ten dzień?

rozmowa o prawach dziecka;                           zaplanowanie czynnego wypoczynku;

3.

08.06.

Dążenie do celu – zajęcia z pedagogiem.

 

4.

15.06.

Oceniamy swoje osiągnięcia edukacyjne.

analiza wyników nauczania;

5.

22.06.

Bezpieczne wakacje.

rozmowa o bezpiecznych formach letniego wypoczynku;

 

MUZYKA  KL  VI

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Maestro A.Vivaldi

Życie i twórczość A. Vivaldiego, utwory, forma koncertu

2

04 06 2020

Kartka kalendarza – Ludwig van Beethoven

Życie i twórczość kompozytora, utwory

3

25 06 2020

Spotkajmy się na szlaku – piosenki wakacyjne

Piosenki wakacyjne, podsumowanie wiadomości

 

PLASTYKA  KL  VI

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

29  05 2020

Sztuka użytkowa

Dawny i współczesny design, forma, funkcjonalność, ergonomia

2

04 06 2020

Wzornictwo przemysłowe

Rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, etaty tworzenia dzieł sztuki użytkowej

 

TECHNIKA  KL  VI

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Obwody elektryczne

Elementy elektroniczne, elektryczne, symbole graficzne

2

01 06 2020

Nowoczesny świat techniki

Wykorzystanie osiągnięć naukowych i technicznych we współczesnym świecie

3

08 06 2020

Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji

Zagrożenia życia i zdrowia ludzi i zwierząt, degradacja środowiska naturalnego, wojny, terroryzm

4

15 06 2020

W świecie robotów

Najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, rozwój nowych technologii, prognozy na przyszłość

5

22 06 2020

Podsumowanie wiadomości

Podsumowanie wiadomości z całego roku

 

Religia

L.P

Temat – Klasa VI

Data

Treści

1.

Prymas Stefan Wyszyński - strażnik wiary narodu polskiego

 

26.05.2020

Prymas Stefan Wyszyński strażnikiem wiary narodu polskiego.

 

2.

Św. Jan Paweł II nauczyciel wiary 

 

27.05.2020

Św. Jan Paweł II nauczycielem wiary.

3.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

02.06.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

4.

Św. Maksymilian Maria Kolbe – wzór ofiarnej postawy wobec bliźniego.

 

04.06.2020

Św. Maksymilian Maria Kolbe wzorem ofiarnej postawy miłości wobec bliźniego.

5.

 

Serce Jezusa

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

 

Boże Ciało

10.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

7.

 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w służbie prawdzie

23.06.2020

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko przykładem służby prawdzie.

8.

Św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży

24.06.2020

Św. Stanisław Kostka wzorem dla dzieci i młodzieży w realizacji powołania do świętości.

 

W-F klasa VI

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

25.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Poruszanie się w obronie K. (e-dziennik, you tube)

 

26.05

Zasady techniki indywidualnej

Gimnastyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

28.05

Zapoznanie z największymi sukcesami polskiego sportu

 

Zwody w piłce nożnej (e-dziennik, you tube)

 

29.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki nożnej

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Gimnastyka artystyczna (e-dziennik, you tube)

 

6.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy. PN (e-dziennik, classroom)

 

10.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Zmiana pałeczki sztafetowej – lekkoatletyka (e-dziennik, you tube)

 

19.06

Poznanie zasad techniki i taktyki konkurencji lekkoatletycznej

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

24.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

Piłka siatkowa – mecz finałowy MŚ 2018 r

25.06

Wielkie chwile polskiego sportu