Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna Klasa I

Okres realizacji

Blok tematyczny

Treści kształcenia w poszczególnych edukacjach

 

Od 25 marca
do 30 marca

 

Witamy wiosnę !

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● słuchanie opowiadania R. Witka „Ale się wiosna zdziwi!” i wypowiedzi na temat zgodnej współpracy w grupie; swobodne wypowiedzi na temat marcowej pogody na podstawie ilustracji i własnych obserwacji; wyjaśnienie przysłów o marcowej pogodzie i pisanie z pamięci wybranego powiedzenia; ćwiczenia w zapowiadaniu pogody

● uważne słuchanie wiersza, wskazywanie oznak wiosny – nazwy ptaków i roślin; ustne opisywanie pierwiosnka; wypowiedzi na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną na podstawie obserwacji
i ilustracji – oznaki wiosny; czytanie wyrazów i zdań ze zrozumieniem, dobieranie podpisów do ilustracji; uzupełnianie ilustracji na podstawie przeczytanego ze zrozumieniem tekstu; pisanie zdania na podstawie zapamiętanego wzoru; pisanie
 z pamięci zdania z wyrazami z ó

● rozwiązywanie zagadek o zwierzętach, słuchanie tekstu czytanego
przez nauczyciela; rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu; omówienie ilustracji i porównanie jej z treścią tekstu; rozmowa o wiosennych zachowaniach zwierząt; wprowadzenie liter ż, Ż (żaba); pisanie wyrazów
z tymi literami, tworzenie wyrazów z sylab, uzupełnianie zdań

● czytanie tekstu i wyszukiwanie w nim fragmentów dotyczących wiosennej rzeki; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wiosny nad rzeką na podstawie tekstu, ilustracji i własnych obserwacji; ćwiczenia w mówieniu i czytaniu; wprowadzenie dwuznaku rz, Rz (rzeka); ćwiczenia w pisaniu; wyszukiwanie w tekście wyrazów z dwuznakiem rz; przepisywanie wyrazów i zdań z dwuznakiem rz; tworzenie wyrażeń z wyrazami z rz
i uzupełnianie nimi zdań; pisanie zdania z pamięci

 

 

edukacja matematyczna

● wprowadzenie liczby 13; zapis liczby13; przeliczanie, porównywanie liczb, obliczenia pieniężne – układanie podanych kwot, rozwiązywanie zadań

● obliczenia w zakresie 13 – dodawanie i odejmowanie bez przekraczania progu dziesiątkowego

● wprowadzenie liczby 14 w aspekcie głównym i miarowym; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań tekstowych, ćwiczenia w mierzeniu linijką

● doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 14 bez przekraczania progu dziesiątkowego – rozwiązywanie zadań, obliczenia zegarowe, pieniężne;

 

 

edukacja przyrodnicza

● omówienie charakterystycznych cech marcowej pogody; znaczenie symboli pogodowych; przygotowanie do prowadzenia obserwacji pogody
i notowania wyników; poznawanie pracy osoby zapowiadającej pogodę

● zwiastuny wiosny – prowadzenie obserwacji w czasie wycieczki; omówienie zjawisk i zmian w przyrodzie na przedwiośniu, wskazywanie zwiastunów wiosny, rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów; rodzaje ptasich gniazd, próba wyjaśnienia, dlaczego ptaki zakładają gniazda wczesną wiosną; zwierzęta budzące się ze snu zimowego i wracające do Polski z ciepłych krajów

● zmiany w życiu zwierząt wiosną, zachowania i zwyczaje zwierząt –
na podstawie tekstu, ilustracji i obserwacji

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● wykonanie pracy „ Pani Wiosna” – techniką collage

 

 

edukacja informatyczna

● pogrubianie, pochylanie i podkreślanie wyrazów w edytorze tekstu Word

 

 

wychowanie fizyczne

● spacer po najbliższej okolicy połączony z obserwacją zmian
w przyrodzie, gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem warunków terenowych, rzuty na odległość

● kształtowanie prawidłowej postawy ciała – zestaw ćwiczeń porannych, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, zwinności, skoczności – ćwiczenia z przyborami

od 31 marca
 do 3 kwietnia

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● słuchanie opowiadania i udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu; układanie ilustracji zgodnie z kolejnością wydarzeń; opowiadanie
o przygodzie ze zwierzątkiem na podstawie historyjki obrazkowej i tekstu; wyjaśnienie słowa wściekły ze zwróceniem uwagi na jego wieloznaczność; wypowiedzi o domowych zwierzętach i opiece nad nimi; kształtowanie właściwych postaw w stosunku do nich; rozmowa na temat agresywnych zachowań zwierząt; wypowiedzi na temat swoich ulubionych zwierząt; omówienie sytuacji przedstawionych na ilustracjach i udzielanie rad przedstawionym na nich dzieciom; rozmowa na temat Zwierzęta nie są do zabawy; scenki dramowe i dialogi; układanie wyrazów z liter innego wyrazu

● swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych form wypoczynku na świeżym powietrzu; słuchanie opowiadania; rozmowa kierowana sprawdzająca zrozumienie tekstu; wypowiedzi na temat przygotowania roweru do jazdy po zimowej przerwie; wprowadzenie dwuznaku dz (dzwonek); pisanie wyrazów z dwuznakiem dz; wieloznaczność wyrazu dzwonek – uzupełnianie zdań; udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytanie do tekstu

● wypowiedzi dzieci na temat ich spotkań z nieznajomymi; głośne czytanie opowiadania; udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu; rozmowa na temat właściwych postaw wobec nieznajomych; scenki dramowe utrwalające właściwe zachowania w kontaktach z nieznajomymi; dialog w parach – rozmowa bohaterki z mamą; uzupełnianie zdań na podstawie tekstu; opowiadanie o sytuacjach przedstawionych na ilustracjach; ocena zachowania dzieci podczas spotkań
z nieznajomymi; odgrywanie scenek dramowych przedstawiających spotkania z nieznajomymi; omawianie właściwych zachowań podczas spotkań z nieznajomymi; rozwiązywanie rebusów; uzupełnianie zdań czasownikami; rozwiązywanie rebusów

● kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat pomocy niesionej ludziom
przez policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe; wskazywanie sytuacji, w których dziecko może zwrócić się o pomoc do policji; omówienie przedstawionych na ilustracjach sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu – numery alarmowe; odgrywanie rozmów telefonicznych ze służbami alarmowymi związanych z wzywaniem pomocy; pisanie zdania z pamięci; czynności wykonywane przez przedstawicieli służb niosących pomoc; odczytywanie i zapisywanie zaszyfrowanego zdania

 

 

edukacja matematyczna

● wprowadzenie i zapis liczby 15; liczba 15 w aspekcie głównym
i porządkowym; dopełnianie do 15; numeracyjne przypadki dodawania
i odejmowania w zakresie 15, obliczenia pieniężne; odczytywanie godzin na zegarze

● sprawdzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, zadania różne: przeliczanie obiektów; rozwiązywanie zadań; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 15, obliczenia pieniężne, rozpoznawanie monet i banknotów, odczytywanie pełnych godzin na zegarze

● sprawdzanie wiadomości i umiejętności matematycznych: obliczenia
w zakresie 15, rozkład liczby na składniki,

● wprowadzenie liczby 16; liczba 16 w aspekcie głównym
i porządkowym, zapis liczby 16; przeliczanie obiektów; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 16, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających zastosowania różnych metod

 

 

edukacja przyrodnicza

● zagrożenia ze strony zwierząt – zachowanie ostrożności wobec dziko żyjących zwierząt

● właściwe postępowanie ze zwierzętami przyjaźnie nastawionymi do ludzi

● bezpieczne poruszanie się na drodze dla rowerów; rozpoznawanie podstawowych znaków potrzebnych rowerzyście

● przypomnienie numerów alarmowych; ćwiczenia we wzywaniu pomocy przez telefon komórkowy w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu własnemu lub innych osób

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● wykonanie zawieszki z numerami alarmowymi

● projektowanie znaków dotyczących różnych zagrożeń

 

 

edukacja informatyczna

● tworzenie obrazków  w edytorze grafiki Paint – laurka dla lekarzy i pielęgniarek

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki „Maszeruje wiosna”

● realizacja akompaniamentu melodycznego

● reagowanie ruchem na zmianę rytmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowanie fizyczne

● ćwiczenia w jeździe na rowerze po ustalonej drodze – przestrzeganie znaków drogowych, komend i sygnałów

● ćwiczenia kinezjologiczne wg metody Dennisona

·       zumba dla dzieci - rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Od 6 kwietnia
 do 8 kwietnia

Wielkanoc

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● głośne czytanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Na wielkanocnym stole”; wypowiedzi na temat przygotowań do Wielkanocy i tradycji związanych z tymi świętami; opisywanie wielkanocnego stołu na podstawie wiersza i ilustracji; czytanie ze zrozumieniem – rozpoznawanie pisanek na podstawie opisu; tworzenie wyrazów z sylab oraz układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i ich zapisywanie; wielka litera w imionach

● swobodne wypowiedzi na temat zwyczajów wielkanocnych na podstawie ilustracji i uzyskanych wiadomości; ustalanie zawartości wielkanocnego koszyczka; rozmowa o ludowych tradycjach wielkanocnych; ćwiczenie grafomotoryczne

 

 

edukacja matematyczna

● układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie drugiej dziesiątki

● monety i banknoty; zabawa w sklep – obliczenia pieniężne

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● wykonanie ozdób świątecznych z wydmuszek i innych

● wykonywanie formy przestrzennej z papieru (koszyczka wielkanocnego) zgodnie z instrukcją słowną

 

 

edukacja muzyczna

● nauka i śpiewanie piosenki „Są takie Święta”

 

 

wychowanie fizyczne

● zabawa orientacyjno-porządkowa i zabawa naśladowcza w wyznaczonym rytmie

0d 15 kwietnia
do 17 kwietnia

Z wizytą na wsi

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● uważne słuchanie tekstu; wskazywanie bohaterów opowiadania, określanie ich cech i wykonywanych czynności, ocena ich zachowania; wyszukiwanie w tekście fragmentu nawiązującego do ilustracji; wprowadzenie głoski miękkiej ś, Ś i jej zapisywanie; pisanie wyrazów
z głoską ś; układanie zdań o ilustracji, wyszukiwanie wyrazów z ś; układanie zdania z rozsypanki sylabowej i zapisywanie go; uzupełnianie zdań podanymi wyrazami

● swobodne wypowiedzi dzieci na temat znanych im zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim, nazwy zwierząt i ich młodych; próba ustalenia odpowiedzi na pytanie Dlaczego ludzie hodują zwierzęta?; wprowadzenie zapisu głoski miękkiej si, Si; tworzenie i wyszukiwanie w wyrazach sylab
z si; pisanie wyrazów z si; układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
i zapisywanie; słuchanie tekstu informacyjnego o zwierzętach hodowlanych; ćwiczenia w głośnym czytaniu tekstów; wskazywanie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; „Na wiejskim podwórku” – zabawa naśladowcza

● wypowiedzi na temat przyjmowania gości – zwroty grzecznościowe; słuchanie wiersza; odpowiedzi na pytania do niego; ocena prawdziwości zdań; ocena postępowanie bohaterki utworu; rozmowa na temat zmiany zachowania kwoki – udzielanie jej rad; inscenizacje na podstawie utworów
i własnych pomysłów – przedstawianie niewłaściwych i właściwych zachowań kwoki; dramowe ilustracje zachowań związanych
z przyjmowaniem gości; kilkuzdaniowe wypowiedzi oceniające sytuacje związane z przyjmowaniem gości; tworzenie form liczby mnogiej wyrazu wg podanego wzoru – głoski miękkie ś, si; uzupełnianie zdań wyrazami z ś, si; pisownia imion wielką literą; tworzenie zdrobniałych form imion; pisanie zdań z pamięci

ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie głosów zwierząt hodowlanych; ćwiczenie pamięci i kreatywności

 

 

edukacja matematyczna

● numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 16; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia w zakresie 16; układanie liczb w ciągi rosnące i malejące; porównywanie liczb

● liczba 17 w aspekcie głównym i porządkowym; zapis liczby 17; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 17; dopełnianie do 17, dopełnianie do wskazanej liczby; ilustrowanie treści zadania

● dopełnianie do 10 – doskonalenie rachunku pamięciowego; liczba 18
w aspekcie głównym i porządkowym, zapis liczby 18; przeliczanie obiektów; dopełnianie do 18; numeracyjne przypadki dodawania
i odejmowania w zakresie 18 – układanie i rozwiązywanie zadań; obliczenia pieniężne

● układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 18; rysowanie na sieci kwadratowej zgodnie z podaną instrukcją; obliczenia pieniężne

 

 

edukacja przyrodnicza

● rośliny uprawne (pszenica, żyto, jęczmień, owies, słonecznik, kukurydza) i produkty z nich uzyskiwane; chwasty (chabry, maki); zwierzęta (skowronek, przepiórka, mysz); prace w polu, założenie hodowli cebuli

● zwierzęta hodowane w gospodarstwie wiejskim; dorosłe i ich potomstwo; korzyści z hodowli zwierząt

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● „Wiejska zagroda” –wykonanie makiety wiejskiej zagrody

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki i zabawy „Dziadek fajną farmę miał”

● improwizacje muzyczne z naśladowaniem głosów z wiejskiego podwórka

 

 

wychowanie fizyczne

● ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe ze skakanką – skoki jednonóż i obunóż, w biegu

● „Na wiejskim podwórku” – zabawy naśladowcze, orientacyjno-
-porządkowe

Od 20 kwietnia
 do 24 kwietnia

W świecie wyobraźni

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● swobodne wypowiedzi dzieci o tym, co potrafią robić dobrze; słuchanie opowiadania „Rysunek”; głośne czytanie wiersza N. Usenko „Fantazja”; wypowiedzi wyjaśniające znaczenie tytułu wiersza; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat sposobów na nudę; tworzenie i opowiadanie historyjki związanej z wybraną postacią; zabawy inspirowane poznanymi tekstami; uzupełnianie zdań wyrazami z ś, si; tworzenie i rysowanie dalszego ciągu historyjki; dobieranie pytań do ilustracji i udzielanie
na nie odpowiedzi; układanie pytań do ilustracji; rozwiązywanie zagadek
i przedstawianie rozwiązań w formie rysunków

● swobodne wypowiedzi na temat sposobów spędzania wieczorów
w rodzinnym gronie; słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela; rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu; omówienie ilustracji i tekstu; zespołowe opowiadanie fantastycznych opowieści; wprowadzenie liter ć, Ć
na oznaczenie głoski miękkiej; ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-
-wzrokowej wyrazów z głoską ć; głoska miękka ć w bezokoliczniku; czytanie zdań ze zrozumieniem; tworzenie wyrazów ze spółgłoską ć
na końcu wyrazu

● słuchanie opowiadania o Kubie i Bubie; opowiadanie, jak każdy
z bohaterów przygotowywał się do wizyty w teatrze; ocena zachowania bohaterów; wypowiedzi na temat wizyt w teatrze na podstawie opowiadania
i własnych doświadczeń; tworzenie regulaminu zachowywania się w teatrze; wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ci, Ci; ćwiczenia w głośnym czytaniu tekstu z uwzględnieniem poziomu trudności; tworzenie sylab z głoską ci; wyszukiwanie sylab z głoską ci w podanych wyrazach; rozwiązywanie rebusów, pisanie wyrazów z ci; opowiadanie o zachowaniu Kuby i Buby
w teatrze; przepisywanie zdań z drukowanego wzoru; grupowanie wyrazów tworzących rodzinę wyrazów

● wzbogacanie słownictwa związanego z teatrem; wypowiedzi na temat wyglądu teatru – na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń; głośne czytanie tekstu z podziałem na role; słuchanie informacji o teatrze lalek; nazwy lalek teatralnych; wypowiedzi opisujące pacynkę, kukiełkę i marionetkę; rozmowa na temat zalet poszczególnych lalek teatralnych; odgrywanie improwizowanych scenek z wykorzystaniem wykonanych pacynek; łączenie rzeczowników i przymiotników i układanie z nimi zdań; odczytywanie i zapisywanie zdań z wyrazami z ć, ci

Dzień odkrywców. Bawimy się w teatr

ćwiczenie dykcji i ruchu scenicznego; zabawa naśladowcza; grupowe wymyślanie i opowiadanie historii; przygotowanie w grupach i prezentacja inscenizacji; ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość, kreatywność i pamięć; rozwiązywanie rebusów; doskonalenie umiejętności językowych – zabawy wyrazami, czytanie ze zrozumieniem

 

 

edukacja matematyczna

● liczba 19 w aspekcie głównym i porządkowym, i jej zapisywanie;

numeracyjne przypadki dodawania w zakresie 19; układanie
i rozwiązywanie zadań; porównywanie liczb; ćwiczenia w dodawaniu
w zakresie 19 – szukanie liczby spełniającej podane warunki, kwadraty liczbowe

● układanie liczb w porządku rosnącym, porównywanie liczb; układanie
i rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 19; omówienie sposobu obliczania działań w tabelach funkcyjnych; rozpoznawanie figur geometrycznych

● wprowadzenie liczby 20 i nauka jej pisania; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 20; analiza i rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia w zakresie 20

● liczba 20 w aspekcie porządkowym; dopełnianie do 20; obliczanie składników, gdy jest znana suma; obliczenia pieniężne – rozmienianie banknotu 20 zł; układanie i rozwiązywanie zadań związanych z kupowaniem i płaceniem – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, wykorzystanie danych z ilustracji; mierzenie i porównywanie długości pasków

● doskonalenie umiejętności rachunkowych – dodawanie w zakresie 20, układanie wyników działań w porządku rosnącym

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● wykonanie farbami, flamastrami i kredkami obrazu z wykorzystaniem barwnej plamy, tworzenie historyjki obrazkowej z wymyślonymi bohaterami

● wykonanie kukiełek i pacynek zgodnie z podaną instrukcją

 

 

edukacja informatyczna

● fabryka liter – poznawanie czcionek w edytorze tekstu w programie Word

 

 

edukacja muzyczna

● nauka śpiewanki „Bawmy się”, zabawy rytmiczne

● piosenka „ Rap o alfabecie” – improwizacje ruchowe

 

 

wychowanie fizyczne

● wykorzystanie piłek różnej wielkości i różnego przeznaczenia w grach
i zabawach bieżnych (toczenie, przenoszenie, rzuty do celu)

● kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w zmiennym rytmie, ze zmianą kierunku, ćwiczenia gimnastyczne; kształtowanie szybkości i zwinności

Od 27 kwietnia
 do 30 kwietnia

Woda źródłem życia

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat znaczenia wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin na podstawie ilustracji, zdjęć i własnych doświadczeń; uważne słuchanie wiersza; prawda i humor w utworze; wyjaśnienie przenośnego znaczenia powiedzenia chuchać i dmuchać na kogoś; ustalenie na podstawie wiersza prawdziwości zdań; pisanie odpowiedzi na pytania do tekstu; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń; podział wyrazów na sylaby; pisanie wyrazów z głoskami miękkimi

● swobodne wypowiedzi na temat roli wody w prowadzeniu zdrowego
i higienicznego trybu życia; słuchanie tekstu o koziołku Dyziu; odpowiedzi na pytania i omawianie ilustracji do tekstu; rozmowa
na temat zdrowego trybu życia głównego bohatera – odniesienie
do własnych doświadczeń; Woda mineralna czy coca-cola? – dyskusja klasowa; układanie w parach rymowanek z wyrażeniem czysta woda; ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów; wprowadzenie liter ź, Ź na oznaczenie głoski miękkiej ź; pisanie wyrazów z ź; liczenie liter w wyrazach i wyszukiwanie w nich głoski miękkiej ź; pisanie zdań ułożonych z rozsypanki wyrazowej; rodzina wyrazu źrebak; nazwy roślin (ziół)

● rozmowa na temat życiodajnej roli wody dla ludzi, zwierząt i roślin –
na podstawie tekstu i własnych doświadczeń; słuchanie ilustrowanego opowiadania „Wędrówka kropli wody”; opowiadanie historii kropli wody
na podstawie tekstu i ilustracji; prowadzenie wywiadu z kroplą wody; ćwiczenia w czytaniu tekstu; wprowadzenie zapisu głoski miękkiej zi, Zi; dzielenie wyrazów na sylaby, głoski i litery; czytanie zdań ze zrozumieniem – pisanie zdań na podstawie drukowanego wzoru; uzupełnianie zdań przymiotnikami w odpowiedniej formie

● rozmowa o zasobach wodnych świata – odwołanie się do informacji nauczyciela i własnej wiedzy; swobodne wypowiedzi dzieci na temat sposobów korzystania z wody w ich gospodarstwach domowych
i sposobach oszczędnego gospodarowania wody; podawanie powiedzeń
i przysłów związanych z wodą; układanie rymowanek o wodzie; wyrazy przeciwstawne

 

 

edukacja matematyczna

● dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; obliczenia pieniężne – rozkład liczby na trzy składniki z wykorzystaniem monet i banknotu

● rozwiązywanie i układanie zadań – obliczenia pieniężne; układanie różnych kwot z monet i banknotów

● dodawanie i odejmowanie w zakresie drugiej dziesiątki; analiza zadań tekstowych wymagających nietypowych rozwiązań – wykorzystanie rysunków schematycznych, wskazywanie brakujących danych

 

 

edukacja przyrodnicza

● znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin, zasoby wodne na świecie

● rośliny zielne (ich nazwy, barwa)

● sprawdzanie właściwości wody w doświadczeniach (barwa, zapach, smak, rozpuszczalność różnych składników)

● krążenie wody w przyrodzie; stany skupienia wody, parowanie, skraplanie, zamarzanie

● wyjaśnianie działania filtrów (doświadczenie)

● Co pływa, co tonie? – prowadzenie doświadczenia

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● „Czysta woda zdrowia doda” –wykonanie plakatu techniką kolażu

● „Akwarium” – przestrzenna praca konstrukcyjna zgodnie z podaną instrukcją

● „Wodny obraz” – praca plastyczna (technika mokre na mokrym)

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki „Kolorowe rybki”

● improwizacja akompaniamentu do piosenki

● rozpoznawanie odgłosów związanych z wodą

● realizacja schematów rytmicznych

 

 

wychowanie fizyczne

● zabawy bieżne i rzutne – rzucanie i chwytanie piłki; zabawa naśladowcza z reakcją na sygnał dźwiękowy

● gry i zabawy terenowe

Od 5 maja
 do 8 maja

Maj jest kolorowy

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● słuchanie opowiadania; udzielanie odpowiedzi na pytania
do opowiadania i wiersza; ćwiczenia ułatwiające rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji; ocena zachowania bohaterów opowiadania – uzasadnianie własnego zdania; rozmowa na temat odwagi; określanie nastroju wiersza, wskazywanie jego bohaterów; swobodne wypowiedzi
na temat zmian zachodzących w przyrodzie w maju; dzielenie wyrazów
na sylaby; analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoskami miękkimi, sposoby oznaczania miękkości głosek miękkich (np. ś, si, ć, ci), pisanie wyrazów z tymi głoskami; czytanie zdań ze zrozumieniem, pisanie wyrazów i zdań

● wyjaśnianie wyrazu majówka; ustalanie, dlaczego ludzie wybierają się
na majówki; słuchanie opowiadania; rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu; opisywanie pogody sprzyjającej majówkom; grupowe planowanie klasowej majówki; wprowadzenie litery ń na oznaczenie głoski miękkiej; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów ze spółgłoską miękką ń
w śródgłosie i wygłosie; dopasowywanie wyrazów do schematów literowych; uzupełnianie zdań wyrazami z ń; pisanie zdania z pamięci

● wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ni, Ni; analiza słuchowo-wyrazowa wyrazów z głoską miękką; tworzenie sylab z głoską ni; układanie wyrazów
z rozsypanek sylabowych; uzupełnianie i zapisywanie zdań z wyrazem nie; głośne czytanie tekstu oraz nazw zwierząt i roślin występujących na łące; wypowiedzi na temat wyglądu majowej łąki na podstawie tekstu, ilustracji
i własnych obserwacji; opisywanie wybranej rośliny łąkowej; nazwy czynności rolnika pracującego na łące, wyjaśnienie pojęcia sianokosy

● czytanie tekstu „W szkole dla pszczółek” z podziałem na role; odpowiedzi na pytania do tekstu; porządkowanie wydarzeń; tworzenie dalszego ciągu historii o pszczołach; słuchanie ciekawostek o pszczołach czytanych przez nauczyciela; słuchanie tekstu informacyjnego; opowiadanie o życiu pszczół, zadań pszczelej królowej i robotnic na podstawie tekstu i ilustracji; przekazywanie wiadomości za pomocą „tańca pszczół”; wypowiedzi o pracy pszczelarzy i korzyściach płynących z hodowli pszczół; wyszukiwanie wyrazu ul ukrytego w innych wyrazach

 

 

 

edukacja matematyczna

● mierzenie miarką centymetrową – obliczenia w zakresie 20; porównywanie długości przedmiotów i wzrostu dzieci; porządkowanie liczb w ciągu rosnącym

● obliczenia w zakresie 20 – różne formy zapisu, układ tabelaryczny; porządkowanie kwot w ciągu rosnącym

● doskonalenie rachunku pamięciowego – dodawanie w zakresie 20; układanie i rozwiązywanie zadań; obliczenia pieniężne, poznawanie siły nabywczej pieniędzy, odczytywanie danych z ilustracji; porządkowanie wyników działań w ciągu rosnącym

● mierzenie za pomocą dowolnie obranej miary oraz miary centymetrowej; ćwiczenie rachunku pamięciowego – dodawanie
i odejmowanie w zakresie 20; rozwiązywanie zadania tekstowego – obliczenia pieniężne; liczby parzyste i nieparzyste

● konstruowanie gry matematycznej – obliczenia w zakresie 20

 

 

edukacja przyrodnicza

●zmiany zachodzące w przyrodzie (na łące) w maju, obserwacje przyrodnicze w czasie spaceru

● rośliny i zwierzęta występujące na łące

● poznawanie pracy rolnika na łące i pszczelarza w pasiece

● życie pszczół – role królowej i robotnic

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● „Majowa łąka” – malowanie obrazu akwarelami

● „Wiosenne motyle” – wykonanie witrażu

 

 

edukacja informatyczna

● Zaznacz, kopiuj ,wklej – Pani Wiosna na łące.

 Praca w edytorze grafiki Paint

 

 

edukacja muzyczna

● aktywne słuchanie piosenki „Łąka – królestwo owadów”

● improwizowanie odgłosów i ruchu

● dźwięki wysokie i niskie

● ćwiczenia artykulacji i dykcji

 

 

wychowanie fizyczne

● wiosenny spacer na łąkę

● zabawa naśladowcza, improwizacja ruchowa przy muzyce

● skoki jednonóż i odbicia do skoków

● w trosce o prawidłową postawę ciała

Od 11 maja
do 15 maja

Świat z lotu ptaka

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● swobodne wypowiedzi na temat wiosennych zachowań ptaków związanych z wychowaniem potomstwa – na podstawie tekstu, ilustracji książek o ptakach, ciekawostek i własnych obserwacji; słuchanie opowiadania i tekstów informacyjnych; odpowiedzi na pytania do tekstu; uzupełnianie notatki o zachowaniach ptaków na podstawie opowiadania; rozpoznawanie ptaków i zapisywanie ich nazw; czytanie zdań ze zrozumieniem i ich zapisywanie; określanie mowy ptaków za pomocą czasowników; kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące ptaki i ich gniazda; słuchanie informacji o ptasich gniazdach, wysiadywaniu jaj i karmieniu piskląt; podawanie nazw ptaków głoskami i sylabami

● swobodne wypowiedzi na temat dźwięków, jakie można usłyszeć
w lesie; słuchanie tekstu o wiosennym lesie; udzielanie odpowiedzi
na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu; opisywanie ilustracji; wyszukiwanie w tekście nazw ptaków; rozmowa na temat dźwięków,
które zakłócają leśną ciszę; udzielanie rad ludziom wybierającym się
do lasu – praca w parach; wprowadzenie dwuznaku ,(dźwięk); ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów; uzupełnianie zdań wyrazami z ; układanie zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisywanie

● słuchanie informacji nauczyciela o dzięciołach; omówienie ilustracji; ćwiczenia w głośnym czytaniu tekstu z uwzględnieniem poziomu trudności; poznawanie zapisu głoski miękkiej dzi, Dzi; tworzenie
i pisanie sylab i wyrazów z głoską dzi; pisanie wyrazów z dzi, uzupełnianie nimi zdań – przepisywanie zdań poprawnie pod względem ortograficznym i graficznym; ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów
z głoską miękką (dzi); słuchanie tekstów informacyjnych czytanych przez nauczyciela; omawianie różnic między ptakami a maszynami latającymi; kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące wybranego ptaka lub samolot

● swobodne wypowiedzi dzieci na temat maszyn latających, którymi można odbywać podniebne podróże, oraz na temat ich marzeń o lataniu; głośne
i wyraziste czytanie tekstu; udzielanie odpowiedzi na pytania
do tekstu; wyjaśnianie tytułu; układanie z sylab nazw obiektów latających; czytanie ze zrozumieniem – dobieranie zdań do ilustracji; pisanie odpowiedzi na pytania; ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z , dzi; pisanie wyrazów i zdań z pamięci

Słuchanie opowiadania P. Olszówki „Od czegoś trzeba zacząć”; ocena zachowania bohatera; opowiadanie z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych; uważne słuchanie informacji nauczyciela o ptakach nielotach, lotni, szybowcu i latawcach; wyszukiwanie informacji w encyklopedii i innych dostępnych źródłach; tworzenie porównań i wyjaśnianie związków frazeologicznych; odczytywanie zaszyfrowanych wyrazów; czytanie ze zrozumieniem – wielka litera w imionach

 

 

edukacja matematyczna

● prezentacja wagi szalkowej i wyjaśnianie zasady jej działania, porównywanie z innymi wagami; ważenie przedmiotów; wprowadzenie pojęcia kilogram; posługiwanie się odważnikami i zapisywanie wagi w kilogramach; porównywanie ciężaru przedmiotów (lżejszy, cięższy); rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia wagowe, odczytywanie danych z ilustracji

● szacowanie i sprawdzanie długości przedmiotów; rozwiązywanie zadań
o ptakach – dodawanie kilku składników w zakresie 20; układanie
i rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne w zakresie 20, przypomnienie nominałów banknotów i monet, poznawanie siły nabywczej pieniędzy

● przygotowanie do sprawdzianu – ćwiczenia rachunkowe w zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego, zabawy matematyczne doskonalące dodawanie i odejmowanie, porównywanie liczb, obliczenia pieniężne i zegarowe, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego

● sprawdzenie wiadomości i umiejętności –numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 20, liczby porządkowe, zadania tekstowe, obliczenia pieniężne, odczytywanie pełnych godzin na zegarze ze wskazówkami; układanie zadań do podanych formuł matematycznych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

 

 

edukacja przyrodnicza

● ptaki i ich gniazda; wysiadywanie jaj i karmienie piskląt

● elementy budowy ptaka umożliwiające latanie

● poznawanie lasu jako ekosystemu, właściwe zachowania w lesie

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● wykonanie samolotu lub balonu z papieru zgodnie z instrukcją

● wiosenny las z jego mieszkańcami – malowanie kredkami swiecowymi

 

 

edukacja informatyczna

● korzystanie z narzędzia Tekst w edytorze grafiki

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki „Ptasie głosy”

● rozpoznawanie i naśladowanie głosów ptaków

● poznanie instrumentów należących do rodziny fletów

 

 

wychowanie fizyczne

● gry i zabawy rozwijające koordynację ruchową i reakcję na sygnał, rzucanie przedmiotami na odległość, zabawy bieżne z pokonywaniem przeszkód; rzucanie i chwytanie piłki,

·       Rodzinna wycieczka do lasu

Od 18 maja
do 22 maja

Między nami

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● słuchanie opowiadania; odpowiedzi na pytania do tekstu; czytanie zdań ze zrozumieniem – sprawdzanie znajomości tekstu; ocena zachowania Wojtka i udzielanie mu rad; rozmowa na temat właściwego zachowania
w sytuacji, gdy chcemy coś od kogoś pożyczyć, zwrócenie uwagi na stan oddawanej rzeczy; formułowanie wniosku na temat postępowania
z pożyczonymi rzeczami; scenki dramowe – pożyczanie czegoś
i oddawanie; wspólne ustalanie zasad dotyczących pożyczania; czytanie wiersza z odpowiednią intonacją; dyskusja o tym, jak uniknąć niemiłych sytuacji w szkole – zapisywanie rad; utrwalanie nazw dni tygodnia – wskazywanie wydarzeń zgodnie z następstwem czasowym; rozwijanie zdań; uzupełnianie zdań czasownikami (formy 1. i 3. osoby czas teraźniejszego) zakończonymi samogłoskami ę, ą; pisanie zdań z pamięci

● słuchanie fragmentu książki J. Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”; rozmowa kierowana na temat tekstu; wyjaśnienie znaczenia wyrazu fantastyczne i wskazanie elementów fantastycznych w utworze; dobieranie podpisów do ilustracji i opowiadanie na ich podstawie o tym, co się wydarzyło; kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci na temat sytuacji, w których ich mama komuś pomogła; ustne układanie pytań, znak zapytania na końcu zdań pytających i kropka w odpowiedziach; stopnie pokrewieństwa –
na podstawie własnych doświadczeń i zabawy, ćwiczenia w mówieniu; tworzenie rodzin podanych wyrazów

● słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela; wskazywanie bohaterów opowiadania, określanie miejsca akcji i niespodzianek, które przygotowały dzieci dla swojej mamy, wyszukiwanie w tekście odpowiednich fragmentów; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów; wprowadzenie dwuznaku (dżem), pisanie wyrazów z ; wyszukiwanie wyrazów z dwuznakiem w zdaniach; czytanie ze zrozumieniem – wykonywanie rysunku do wybranego zdania, uzupełnianie przepisu na bułeczki drożdżowe; opracowanie mapy myśli do hasła mama; ustne układanie życzeń dla mam; scenki dramowe – składanie mamom życzeń; ćwiczenie grafomotoryczne

● głośne czytanie tekstu; udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu; wyjaśnianie wyrażenia nagła sprawa; ocena zachowania bohaterki opowiadania; kształtowanie postawy uwzględniającej w życiu codziennym status ekonomiczny rodziny; czytanie dialogu; prowadzenie dialogu w parach – zwroty grzecznościowe; pisanie z pamięci zwrotów grzecznościowych; pisanie czasowników z nie; tworzenie nowych czasowników za pomocą przedrostków i uzupełnianie nimi zdań

ocena zachowania bohaterek wysłuchanego opowiadania I. Landau „Rozmówki”; udzielanie rad bohaterkom – wspólne układanie
i zapisywanie zdań; wypowiedzi na temat przestrzegania klasowych zasad w mijającym roku szkolnym; ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-
-wzrokowej wyrazów z głoskami miękkimi; czytanie ze zrozumieniem; wielka litera w imionach; wyszukiwanie nazw zwierząt w podanych wyrazach; zapisywanie liczebników;

 

 

edukacja matematyczna

● rozwiązywanie zadań o nietypowej konstrukcji; układanie klocków
i zapisywanie formuł matematycznych – dodawanie w zakresie 20; obliczanie sumy i różnicy kropek na kostkach do gry; utrwalanie kolejnych dni tygodnia

● obliczenia w zakresie 20 – zagadki matematyczne i działania
z okienkami; różne formy zapisu obliczeń; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne; układanie kwot w porządku rosnącym

● ćwiczenia rachunkowe przygotowujące do przekroczenia progu dziesiątkowego; dodawanie i odejmowanie trzech liczb – dopełnianie i ujmowanie do 10; rozwiązywanie zadań tekstowych – wykorzystywanie rysunków schematycznych, rysowanie monet spełniających warunki zadania; odczytywanie układów rytmicznych i uzupełnianie wzoru; mierzenie odcinków i zapisywanie wyników pomiarów

● porównywanie ilości wody w różnych naczyniach; wprowadzenie pojęcia litr – mierzenie objętości płynów; rozwiązywanie zadań – obliczanie objętości płynów, obliczenia zegarowe, wagowe, pieniężne; przypomnienie zasad mierzenia przedmiotów, pomiary długości; przypomnienie nominałów monet i banknotów; dodawanie dwóch i trzech składników, dopełnianie do podanej liczby

 

 

edukacja przyrodnicza

● nazwy zwierząt hodowlanych, korzyści z hodowli zwierząt

● zwierzęta niehodowlane towarzyszące człowiekowi

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● malowanie farbami na kamieniach (postaci zwierząt) – kształt i barwa

● wykonanie prezentu dla mamy

 

 

edukacja informatyczna

● korzystanie z narzędzia Tekst w edytorze grafiki

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki „Walczyk dla rodziców”

● śpiewanie życzeń dla rodziców za pomocą nut

 

 

wychowanie fizyczne

● ćwiczenia gimnastyczne kształtujące moc i zręczność, rzuty do celu, przeciąganie liny

● biegi, skoki, czworakowanie, pokonywanie przeszkód terenowych, prowadzenie piłki nogą, rzuty do celu

 

RELIGIA KLASA I

Opr. B. Barwińska

DATA

TEMAT

CELE OGÓLNE

27.03.2020

Dziękuję Panu Jezusowi, że pozostał wśród nas. Wielki Czwartek

- Zapoznanie z wydarzeniem Ostatniej Wieczerzy

- Kształtowanie postawy wdzięczności Jezusowi za sakrament Eucharystii i Jego obecność wśród nas

31.03.2020

Z miłości do nas Pan Jezus umiera na krzyżu.

- Ukazanie, że Jezus z miłości do nas umiera na krzyżu

- Zachęcanie do modlitwy dziękczynnej i do adoracji krzyża podczas nabożeństwa wielkopiątkowego

02.04.2020

Poznajemy Świętego Józefa

- Zapoznanie z tradycją przygotowania grobu Pańskiego w kościele

- Zachęcanie do modlitwy przy Bożym grobie (przez transmisje telewizyjne)

07.04.2020

Modlę się przy grobie Pana  Jezusa.

 

16.04.2020

Śladami Jana Pawła II

Poznajemy prawdę, że Pan Jezus wybrał Św. Piotra na swego następcę

- Ukazanie, że papież jest jego następcą

- wychowanie do modlitwy w intencji papieża

21.04.2020

Boże Miłosierdzie – śladami siostry Faustyny

- Zapoznanie z historią powstania obrazu Jezu Ufam Tobie i osobą siostry Faustyny

- Kształtowanie postawy wdzięczności za dar Bożego Miłosierdzia

24.04.2020

Uczynki miłosierdzia cz.1

- Zapoznanie z uczynkami miłosierdzia co do ciała

- Kształtowanie postawy okazywania miłości dobroci wobec innych

28.04.2020

Uczynki miłosierdzia w życiu codziennym cz.2.

- Zapoznanie z uczynkami miłosierdzia co do ciała

- Kształtowanie postawy okazywania miłości dobroci wobec innych

05.05.2020

Jezus dobrym Pasterzem

 

- Przedstawienie prawdy, że Pan Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem

- Kształtowanie postawy słuchania i wypełniania nauki Pana Jezusa

08.05.2020

W maju oddajemy cześć Maryi

- Ukazanie prawdy, że Maryja jest Matką Pana Jezusa i naszą matką

- Kształtowanie postawy dziękczynienia Matce Bożej za opiekę

12.05.2020

Być świadkiem Jezusa.

 

14.05.2020

Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję

- Przedstawienie prawdy, że Pan Jezus wzorem okazywania miłości mamie

- kształtowanie postawy miłości wobec mamy na wzór Pana Jezusa

 

19.05.2020

Pan Jezus wstępuje do nieba

- Ukazanie wydarzenia Wniebowstąpienia Pana Jezusa

- Zachęcanie do modlitwy w domu i w kościele

22.05.2020

Pan Jezus zsyła Ducha Świętego

- Ukazanie biblijnego opisu zesłania Ducha Świętego

- Wzbudzenie pragnienia modlitwy do Ducha świętego

 

 

J. ANGIELSKI KLASA I

25.03. - I've got two arms. Ja mam… Mówimy jakie części ciała mamy.     Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

31.03. -I've got... Słuchamy nagrań i wskazujemy właściwe obrazki. Wyrazy wspierane obrazkami, tekst narracyjny.

01.04. -  Określamy nasze uczucia. Wyrazy wspierane obrazkami, pisanie po śladzie, wypowiedzi według wzoru

6.04. - Uczucia - opisujemy obrazki. Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

8.04. - Easter - śpiewamy piosenki i poznajemy słownictwo związane z Świętami Wielkanocnymi. Rymowanka, piosenka.

15.04. - Części ciała - powtórzenie wiadomości. Wyrazy wspierane obrazkami, pisanie po śladzie.

20.04. - Kolorujemy rysunki i piszemy wyrazy po śladzie. Pisanie po śladzie, wyrazy wspierane obrazkami.

22.04. - Jaka jest dziś pogoda? Poznajemy zjawiska pogodowe. Historyjka obrazkowa, wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

28.04. - Uczymy się piosenki o pogodzie. Piosenka, wyrazy wspierane obrazkami.

29.04. -  Rysujemy i nazywamy swój ulubiony rodzaj pogody. Pisanie po śladzie, wyrazy wspierane obrazkami.

06.05. - Nazywamy kolejne zjawiska pogodowe po angielsku. Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

12.05. – Uczymy się nazw ubrań. Wyrazy wspierane obrazkami, pisanie po śladzie.

13.05. – Ubieramy się w zależności od pogody. Historyjka obrazkowa, wyrazy wspierane obrazkami.

18.05. – Opisujemy co mają na sobie dzieci na obrazkach. Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

20.05. – Utrwalamy wiadomości. Wyrazy wspierane obrazkami, pisanie po śladzie.