Matematyka kl.V

25.05.2020r.

26.05.2020r.

27.05.2020r.

Powtórzenie wiadomości: Pola figur.

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzorów na pola figur płaskich. Zastosowanie obliczeń w praktyce.

29.05.2020r.

Sprawdzian wiadomości.

„Pola figur”.

Rozwiązywanie testu sprawdzającego poziom wiedzy z danego działu.

01.06.2020r

02.06.2020r.

 

Kalendarz i zegar.

·   obliczanie upływu czasu pomiędzy wskazaniami zegara

·   obliczanie godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny

·   obliczanie daty po upływie podanej liczby dni od podanego dnia

·   rozwiązywanie prostych zadań dotyczących czasu z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach i kalendarzu

03.06.2020r.

05.06.2020r

Miary, wagi i pieniądze

 

·   zamienianie jednostki masy

obliczanie kosztu zakupu przy podanej cenie za kilogram lub metr

08.06.2020r.

Średnia arytmetyczna

·   obliczanie średniej arytmetycznej kilku liczb naturalnych

rozwiązywanie prostych zadań  tekstowych polegające na obliczaniu średniej arytmetycznej

09.06.2020r.

10.06.2020r.

Liczby dodatnie i ujemne.

·   wyznaczanie liczby przeciwnej do danej

·   odczytywanie temperatury z termometru

·   odczytywanie liczb całkowitych zaznaczonych na osi liczbowej

·   zaznaczanie na osi liczbowej  liczb całkowitych

 

15.06.2020r.

19.06.2020r.

Dodawanie liczb całkowitych.

·   obliczanie sumy kilku liczb całkowitych jedno- lub dwucyfrowych

rozwiązywanie prostych zadań z zastosowaniem dodawania liczb całkowitych

22.06.2020r.

23.06.2020r.

O ile różnią się liczby?

·   obliczanie różnicy między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych

korzystanie z osi liczbowej, obliczanie o ile różnią się liczby całkowite

24.06.2020r.

Podsumowanie pracy całorocznej.

 

 

J. polski – kl. V

l.p.

Data

Tematy lekcji

Realizowane treści programowe

1.

25.05. 2020 r.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” – czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem Umberta Eco?

sporządzanie listy książek, które zasługują na uwagę;                                                              tworzenie strony tytułowej do swojej ulubionej książki;

  2.

25.05. 020 r

Analiza zadań domowych.

wypowiadanie się na temat nauczania zdalnego;                                            rozmowa o  trudnościach w uczeniu się;

3.

27.05. 2020 r

Recytacja wiersza Jana Twardowskiego „Ręce”

recytacja wiersza z odpowiednią intonacją;

4.

29.05. 2020 r

Jak napisać dedykację?

analiza informacji dotyczących tworzenia dedykacji;                                                        analiza przykładowej dedykacji; redagowanie dedykacji;

5.

29.05. 2020 r

Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?

wyjaśnienie terminów: związek wyrazowy, wyraz nadrzędny i podrzędny; wskazywanie w zdaniach związków głównych i pobocznych;                

6.

01.06. 2020 r.

Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte – ćwiczenia.

rozwijanie zdań;                              tworzenie wykresów zdań pojedynczych

7.

02.06. 2020 r.

Martyna na dachu świata.

czytanie tekstu „Przesunąć horyzont; wskazanie środków artystycznych; wprowadzenie terminu „dziennik” i omówienie jego cech;

8.

03.06. 2020 r.

Zgłębiamy tajniki pracy radiowców.

analiza informacji na temat profesji związanych z pracą w radiu;           wskazanie podobieństw i różnic między radiem a telewizją;

9.

04.06. 2020 r.

Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

wskazywanie orzeczeń w podanych zdaniach;                                                         łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone współrzędnie za pomocą podanych spójników;                         zapoznanie się z informacją o zdaniach podrzędnie złożonych;

10.

05.06. 2020 r.

Gdzie postawić przecinek w zdaniu złożonym?

oddzielanie przecinkiem zdań składowych; utworzenie zdań złożonych na temat ulubionego zwierzęcia;

11.

08.06. 2020 r

Pisownia wyrazów małą i wielką literą.

przypomnienie wiadomości o pisowni wyrazów małą i wielką literą;                                      zapisywanie nazw świąt;                          zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pisowni m.in. gwiazd, planet, mieszkańców.

  12.

08.06. 2020 r.

Ćwiczenia w pisowni wyrazów małą i wielką literą.

ćwiczenie poprawnej  pisowni małą i wielką literą;

13.

10.06.   2020 r.

Czego nauczyły nas przygody bohaterów naszych lektur?

analizowanie mapy pojęć z rozdziału VII; ortograficzna powtórka;

14.

15.06. 2020 r.

Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności – piszemy sprawdzian po rozdziale VII.

rozwiązywanie testu podsumowującego rozdział „Smak przygody”;

15.

19.06. 2020 r.

Elementy utworu prozatorskiego – powtórzenie.

utrwalenie pojęć dotyczących tekstu prozatorskiego;                                określanie cech poznanych gatunków literackich;

16.

22.06. 2020 r.

Teksty inne niż literackie, cechy charakterystyczne wiersza – powtórzenie.

powtórzenie wiadomości o tekstach informacyjnych, publicystycznych i reklamowych;                                               budowa wiersza;

17.

22.06. 2020 r.

Środki  wyrazu w tekście – powtórzenie.

utrwalenie wiadomości o środkach stylistycznych;

18.

24.06. 2020 r.

Powtórzenie – pożegnanie.

dzielenie się swoimi wrażeniami;

 

J. ANGIELSKI KLASA V

25.05 - Czytamy i tłumaczymy tekst "Reuse, renew, recycle". Tekst narracyjny, opis.

26.05 - Czytamy i tłumaczymy tekst " Rock climbing" .Tekst narracyjny.

28.05. – Liczebniki porządkowe. Wypowiedź według wzoru opis.

29.05. – Pytania szczegółowe w Past Simple. Wypowiedź według wzoru, opis.

3.06. – Sporty ekstremalne i sprzęt sportowy – poznajemy słownictwo. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

5.06. – „Sports rules” – czytamy i tłumaczymy tekst. Tekst narracyjny, opis.

09.06.2020 - Test yourself  7 - powtórzenie wiadomości. Tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

19.06.2020 – Środki transportu – poznajemy słownictwo. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami

23.06.2020 – Podróż po Nowym Yorku – film.

25.06.2020 – Przewodnik po Stanach Zjednoczonych - film

 

Historia kl. V

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

26.05.2020

Pierwsze cywilizacje – powtórzenie. / edziennik, epdreczniki, podręcznik, classroom, eduelo.

- życie pierwszych ludzi,

- miasta - państwa Mezopotamii,

- w Egipcie faraonów,

- w starożytnym Izraelu,

- cywilizacje Indii i Chin,

- od hieroglifów do alfabetu.

29.05.2020

Starożytna Grecja – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, epodreczniki, classroom.

- demokratyczne Ateny,

- Sparta i wojny z Persami,

- bogowie i mity,

- kultura starożytnej Grecji,

- imperium Aleksandra Wielkiego.

2.06.2020

Starożytny Rzym – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, clasroom, epodreczniki.

- ustrój starożytnego Rzymu,

- imperium rzymskie,

- życie w wiecznym mieście,

- dokonania starożytnych Rzymian,

- początki chrześcijaństwa.

5.06.2020

Początki Średniowiecza – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, clasroom, epodreczniki.

- Bizancjum,

- Arabowie i islam,

- konflikt papiestwa z cesarstwem,

 - wyprawy krzyżowe.

9.06.2020

Społeczeństwo średniowiecza – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- system feudalny,

- epoka rycerzy,

- miasto i wieś,

- Kościół w Średniowieczu,

- sztuka średniowieczna.

19.06.2020

Polska pierwszych Piastów – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- zanim powstała Polska,

- Mieszko I,

- Bolesław Chrobry,

- kryzys i odbudowa państwa polskiego,

- Bolesław Krzywousty.

 

 

 

 

biologia – klasa 5

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Paprotniki – rośliny miejsc zacienionych

Budowa paprotników. Cykl rozwojowy paproci.

1.06.2020

Nagonasienne – organowce.

Cechy roślin nagonasiennych. Budowa i cykl rozwojowy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny.

8.06.2020

Okrytonasienne

Cechy roślin okrytonasiennych. Budowa kwiatu roślin okrytonasiennych.

15.06.2020

Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych

Budowa owoców. Sposób przenoszenia nasion roślin okrytonasiennych.

22.06.2020

Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

Znaczenie roślin okrytonasiennych dla przyrody i człowieka.

 

 

Informatyka Kl. V

28.05.2020r

Rysujemy w Paint - figury geometryczne.

• rysowanie obiektów z wykorzystaniem kształtów, dobieranie  kolorów oraz wyglądu konturu i wypełnienia

 

04.06.2020r.

Skróty klawiszowe w programie MS Word

• wymienianie i stosowanie podstawowych skrótów klawiszowych używanych do formatowania tekstu

 

25.06.2020r.

Podsumowanie pracy całorocznej.

 

 

 

 

 

 

Geografia kl.V 

 

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

27.05.2020

Krajobrazy tajgi i tundry

Położenie strefy tajgi i tundry.

Klimat tajgi i tundry.

Cechy krajobrazów tajgi i tundry.

Świat roślin i zwierząt tajgi i tundry.

Zajęcia mieszkańców oraz sposoby gospodarowania w tajdze i tundrze.

Budownictwo w tajdze i tundrze.

Porównanie krajobrazów w strefach tajgi
i tundry.

03.06.2020

Krajobraz wysokogórski Himalajów

Położenie najwyższych łańcuchów górskich na Ziemi, w tym Himalajów.

Warunki klimatyczne w górach.

Cechy krajobrazu wysokogórskiego.

Formy rzeźby wysokogórskiej.

Piętrowość roślinna w Himalajach.

Życie mieszkańców Himalajów.

Strefy krajobrazowe a piętra roślinne.

10.06.2020

Lekcja powtórzeniowa

 

24.06.2020

Sprawdzian wiadomości z lekcji 26-31 w rozdziale „Krajobrazy Świata”

Test sprawdzający

 

 

 

MUZYKA  KL  V

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Przy ognisku, czyli o akompaniamencie

Popularne piosenki ogniskowe, różne rodzaje akompaniamentu

2

04 06 2020

Muzyka każdego dnia

Rola muzyki w życiu człowieka, wpływ na nastrój i emocje

3

25 06 2020

Piosenka wakacyjna  -     Lato czeka

Piosenki wakacyjne

 

PLASTYKA  KL  V

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

27 05 2020

Zmienność kompozycji – ćw. plastyczne

Kompozycja statyczna i dynamiczna, układy linii

2

03 06 2020

Kompozycja rytmiczna

Rytm w naturze i sztuce, cechy i przykłady kompozycji rytmicznej

3

10 06 2020

Polskie zabytki – to warto zobaczyć

Dziedzictwo narodowe, wybrane zabytki architektury

4

19 06 2020

Tworzę przez cały rok - powtórzenie wiadomości

Techniki plastyczne, sztuka – epoki, style, muzea, zjawiska artystyczne

 

5

 

24 06 2020

 

Przegląd i porządkowanie prac plastycznych

 

Podsumowanie wiadomości

 

TECHNIKA  KL  V

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Piramida zdrowego żywienia

Produkty spożywcze, wartości odżywcze, zdrowe odżywanie

2

04 06 2020

Co kryje się w pożywieniu?

Chemiczne zanieczyszczenia żywności, dodatki, konserwanty

3

25 06 2020

Podsumowanie całorocznej pracy

Wiadomości, treści , zadania z całego roku

 

Godzina wychowawcza kl. V

26.05. – Przypominamy życiorys naszego patrona Kd. Stefana Wyszyńskiego. Film

2.06. – Jak żyją inni? Ciekawostki o krajach europejskich. Film

23.06.2020 – Bezpieczeństwo na wakacjach – pogadanka. Rozmowa

 

 

wychowanie do życia w rodzinie – klasa 5

Data

Temat

Realizowane treści

28.05.2020

Zrozumieć siebie innych (zajęcia dla chłopców i dziewcząt)

Wpływ dojrzewania na sferę psychiczną.

1.06.2020

Mądry wybór w świcie gier

Zalety i wady gier komputerowych. Mechanizm uzależnienia.

15.06.2020

Mądry wybór w świecie gier

Zalety i wady gier komputerowych. Zasady korzystania z gier komputerowych.

25.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020

Ewaluacja zajęć. Rodzina. Emocje i uczucia. Czas wolny. Dojrzewanie. Higiena. Zdrowy styl życia.

 

 

Religia

L.P

Temat – Klasa V

Data

Treści

1.

Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy  

26.05.2020

Chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka.                 Istota uzdrowień dokonywanych przez Jezusa – zdrowie duszy.

2.

Eucharystia pokarmem dla ludzi.

27.05.2020

Biblijny opis rozmnożenia chleba.

Związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.

Postawa wdzięczności za dar Eucharystii.

 

3.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

03.06.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

4.

Jezus Panem życia

04.06.2020

Jezus Panem życia –ewangeliczne opisy wskrzeszeń i zmartwychwstanie Jezusa.

Postawa wdzięczności za dar życia i obietnicę życia wiecznego.

 

5.

 

Serce Jezusa

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

 

Boże Ciało

10.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

7.

 

Miłość nadaje sens ludzkiemu życiu

23.06.2020

Odpowiedzialność za pełnienie czynów miłości.

Postawa wdzięczności Bogu za Jego miłość do każdego człowieka.

 

8.

 

Jezus w moim życiu – wakacje

24.06.2020

Postawa wdzięczności Bogu za dar wolnego czasu
i piękno stworzonego świata.

 

W-F klasa V

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Zwód pojedynczy w piłce nożnej. (e-dziennik, you tube)

 

25.05

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

26.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Odbicie piłki sposobem górnym - doskonalenie (e-dziennik, you tube)

 

28.05

Poznanie zasobu ćwiczeń kształtującyc technikę odbić piłki

 

Atak w siatkówce (e-dziennik, you tube)

 

29.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki siatkowej

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Gimnastyka artystyczna (e-dziennik, you tube)

 

6.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

 

Doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy. PN (e-dziennik, classroom)

 

8.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

 

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Ćwiczenia w domu cz.13 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

15.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

 

Zmiana pałeczki sztafetowej – lekkoatletyka (e-dziennik, you tube)

 

19.06

Poznanie zasad techniki i taktyki konkurencji lekkoatletycznej

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

22.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Piłka siatkowa – mecz finałowy MŚ 2018 r

25.06

Wielkie chwile polskiego sportu