• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Klasa II

Edukacja Wczesnoszkolna - klasa II

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

25,03.2020r.

30.03.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2020r.

06.04.2020r.

 Przyroda budzi się do życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radośnie i bezpiecznie

Edukacja polonistyczna i społeczna

- Czytanie opowiadania o domowych porządkach, rozmowa na temat tekstu, wspomagana pytaniami; wypowiedzi dzieci na temat ich pomysłów na wykorzystanie niepotrzebnych rzeczy; stosowanie dwukropka, przecinka i dwukropka przy wyliczaniu. Samodzielnie pisanie zdań na temat wiosennych porządków, z użyciem tych znaków interpunkcyjnych; tworzenie rodziny wyrazów kurz, porządek, sprzątać, utrwalanie pisowni wyrazów z rz; układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, rozwijanie grup podmiotu i orzeczenia, zaznaczanie czasowników w zdaniu.

- analizowanie opowiadania, odpowiedzi do tekstu, wyjaśnienie czym jest zator lodowy na rzece, rozmowa o przyczynach powstawania powodzi, pomocy udzielanej powodzianom, sposoby zapobiegania powodziom; opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, pisanie rozwinięcia i zakończenia opowiadania; zmiana czasowników w czasie teraźniejszym na czasowniki w czasie przeszłym, utrwalanie pisowni wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym, układania zdań z wybranymi wyrazami

Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, niż słyszę

Czytanie wiersza, wybór najzabawniejszej zwrotki, ćwiczenia w pisaniu wyrazów z utratą dźwięczności, odróżnianie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

 

Edukacja matematyczna

- Sprawdzam siebie – samodzielne wykonywanie zadań utrwalających wiedzę i umiejętności z zakresu mnożenia i dzielenia w zakresie 30, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, obliczenia pieniężne i obliczenie pojemności z zastosowaniem miar litr, pół litra, ćwierć litra

- tworzenie zbiorów 10 – elementowych, przeliczanie jednostkowych elementów zbiorów, nazywanie pełnych dziesiątek w zakresie 100, zapisywanie liczebników, rozwiązywanie zagadek matematycznych; porównywanie liczb, znaki<,>,+, obliczenia pieniężne, przeliczanie kwot z wykorzystaniem banknotów o różnych nominałach, dopełnienie liczb do pełnych dziesiątek; rozwiązywanie zadań tekstowych , m.in. złożonych – porównywanie różnicowe, obliczenia kalendarzowe

- dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami – obliczenia w zakresie 100, odróżnianie cyfr dziesiątek i jedności, odczytywanie liczb zapisanych słowami, przedstawianie ich za pomocą cyfr, porównywanie kwot wskazywanie cyfry dziesiątek i jedności w podanych liczbach; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, poznanie siły nabywczej pieniędzy, etapowe rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem ilustracji

- gramy w szachy

 

Edukacja przyrodnicza

- Wiosenne zmiany w przyrodzie, wiosna w świecie zwierząt

- wiosna w świecie roślin

-powódź – przyczyny, zagrożenia, sposoby zapobiegania

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- „Wesoły stworek” – wykonanie pracy przestrzennej według pomysłów dzieci

„Łódka”  (origami) wykonanie pracy zgodnie z instrukcją

 

 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- swobodne wypowiedzi na temat udziału w zabawach primaaprilisowych, czytanie wiersza, rozmowa na temat świata przedstawionego w wierszu, tworzenie listy opisanych w nim niezwykłych wydarzeń, słuchanie informacji o pochodzeniu primaaprilisowej tradycji, robienia żartów, uświadomienie, że niestosowne żarty i psoty mogą innym sprawić przykrość, przewidywanie skutków swoich działań, słów, żartów,

Wyjaśnienie powiedzeń Jak ty komu, ta on tobie. Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe, rozpoznawanie i okazywanie uczuć własnych i innych ludzi, rozwijanie zdania na podstawie pytań i z wykorzystaniem podanego słownictwa; dobieranie przymiotników do rzeczowników, użycie tych określeń w zdaniach: pisownia wyrazów z h

- rozmowa na temat optymistycznego nastawienia do życia – na podstawie wiersza; odczytanie wiersza, wyszukiwanie w wierszu fragmentów opisujących przyczyny radości wróbelka, wyjaśnienie pojęć optymista, optymizm i pesymistów; głośne czytanie wiersza; próba oddania nastroju, pisanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej z wykorzystaniem podanych czasowników i pytań

- Wysłuchanie opowiadania, odpowiedzi na pytania do tekstu, ocena postępowania bohaterów, wskazywanie kolejnych wydarzeń; przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze; opowiadanie z wykorzystaniem podanych wyrazów określających następstwa czasowe; pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach

- kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat zachowania się w sytuacji zagrożenia, czytanie opowiadania, ocena zachowania głównego bohatera; przypomnienie zasad prowadzenia rozmowy telefonicznej służącej wezwaniu pomocy – na podstawie tekstu i własnych doświadczeń; uzupełnianie instrukcji postępowania w razie wypadku; tworzenia zdań złożonych ze zdań pojedynczych za pomocą podanych spójników; znaki interpunkcyjne na końcu zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących związanych z sytuacją zagrożenia

Potrafimy udzielić pomocy

Rozmowa na temat najczęstszych wypadków, którym ulegają dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu i w domu; wyjaśnienie na czym polega pierwsza pomoc; czytanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego o postępowaniu w wypadku różnych urazów, poznanie wyposażenia apteczki; przypomnienie numerów alarmowych, wskazywanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu

 

 

Edukacja matematyczna

- numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 100; wskazywanie cyfr dziesiątek i jedności, porównywanie sum i różnic, rozpoznawanie nominałów na monetach groszowych, układanie wskazanych kwot; wprowadzenie pojęcia grosz i jego skrótu, rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, kalendarzowe, wyrażenia dwumianowe; siła nabywcza 1 zł

-  doskonalenie techniki mnożenia, układnie wyników w ciągu rosnącym; odczytywanie wskazań wagi i ich porównywanie; wprowadzenie pojęcia dekagram, nominały używane na odważnikach (dekagramy), wyrażenia dwumianowe, obliczanie sumy wagi różnych odważników; szacowanie wagi; uzupełnianie obliczeń w układzie tabelarycznym;

- numeracyjne przypadki dodawania – obliczenia w zakresie 100, dodawanie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; zabawa rachunkowa, zapisywanie sum w układzie tabelarycznym, rozwiązywanie zadań tekstowych – uzupełnianie i układanie treści z wykorzystaniem podanych danych

- numeracyjne przypadki odejmowania – obliczenia w zakresie 100, sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania; układ pozycyjny cyfr w zapisie dwucyfrowym, tworzenie ciągów liczbowych zgodnie z podaną zasadą, wskazywanie liczb mniejszych, większych od podanej; rozwiązywanie zadań tekst tekstowych

- rachunek pamięciowy – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego porównywanie sum i różnic; obliczenia pieniężne – obliczenia cen jednostkowych, stosowanie określeń o tyle mniej, o tyle więcej; rozwiązywanie zadań tekstowych

- gra w szachy -ruchy szachowej wieży

-  ruchy szachowego gońca

Edukacja przyrodnicza

- ścieżki rowerowe, ich oznaczenia i zasady korzystania; zasady przygotowania roweru do jazdy i zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy; znaczenie posiadania elementów odblaskowych przez użytkowników drogi

- poznanie własności ziemi ogrodowej i piasku – prowadzenie obserwacji i formułowanie wniosków

- przypomnienie numerów alarmowych, omówienie sytuacji w których należy zadzwonić pod numer alarmowy, kurs udzielania pierwszej pomocy

- omówienie sposobów udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- „Prima aprilis” – wykonanie ilustracji do wiersza J. Brzechwy dowolną techniką, barwy ciepłe i zimne

- wykonanie odblaskowej zawieszki według pomysłowości dzieci

 

Edukacja informatyczna

Tworzenie rysunku odbicia w wodzie z wykorzystaniem narzędzia Aerograf w programie Paint oraz odbicia w poziomie

 

Edukacja muzyczna

Nauka piosenki „Dziś pierwszy kwietnia” – aktywne słuchanie muzyki

 

Wychowanie fizyczne

-zabawy skoczne i bieżne z wykorzystaniem wybranego sprzętu sportowego

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

07.04.2020r,

08.04.2020r.

 

 

 

Wielkanoc

 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- rozmowa o przygotowaniach do świąt w domach uczniów i pisanie zdań na ten temat, czytanie wiersza ze zrozumieniem wskazywanie ciekawych metafor i porównań w opisie przyrody, czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych, omówienie tradycji wielkanocnych związanych z niedzielą i poniedziałkiem wielkanocnym, wypowiedzi na temat sposobów zdobienia wielkanocnych jajek; przypomnienie głównych elementów życzeń i zasady pisowni nazw świąt i zwrotów skierowanych do adresata wielką literą, indywidualne pisanie życzeń 

Edukacja matematyczna

- Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami w zakresie 100

- odczytywanie pełnych godzin na zegarze, wprowadzenie pojęcia minuta, ćwiczenia w odczytywaniu i zapisywaniu wskazań zegara, rozwiązywanie zadań tekstowych

 

Edukacja przyrodnicza

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- Moje wielkanocne jajko – ozdabianie jajka według pomysłu dzieci

- Mój baranek – praca plastyczna wg pomysłu dzieci

- wykonanie i ozdobienie świątecznej kartki

 

Edukacja informatyczna

- Wyszukiwanie Google pomysłów na świątecznego baranka

 

Edukacja muzyczna

- nauka piosenki „Śmigus”

- określanie charakteru muzyki

-układ ruchowy z rekwizytem

- oglądanie układu tanecznego

 

 

Wychowanie fizyczne

- zabawy skoczne i bieżne z wykorzystaniem wybranego sprzętu sportowego

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

15.04.2020r

21.04.2020r.

 

 

 

Wiosna w przyrodzie i w nas

 

 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- zapoznanie się z opowiadaniem, uświadomienie znaczenia dobroci i uśmiechu w naszym życiu – na podstawie tekstu i własnych doświadczeń, zapisanie odpowiedzi na pytania do tekstu; wyszukiwanie w tekście wypowiedzi babci  o tym co jest najważniejsze: omówienie uczuć bohaterki i zmiany, jaka w nich zaszła; utrwalenie pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach; tworzenie zdań złożonych, użycie przecinka przed spójnikami

- wypowiedzi na temat wyglądu kwitnącego sadu, czytanie wiersza z uwzględnieniem interpunkcji i odpowiedniej intonacji, wyszukiwanie fragmentów opisujących wygląd drzew i zachowanie ptaka, wskazywanie rymujących się wyrazów; czytanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego; tworzenie rodzin wyrazów kwiat, pszczoła, pisownia wyrazu pszczoła; opisywanie etapów powstania owocu na podstawie ilustracji; rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

- swobodne wypowiedzi na temat zmian w przyrodzie w najbliższej okolicy, definiowanie pojęć ogród, rola, tworzenie rodzin tych wyrazów, nazwy osób pracujących w ogrodzie i na roli; omówienie różnicy między sianiem a sadzeniem, ćwiczenia w pisaniu wyrazów z rz po spółgłoskach d, t, kolejność alfabetyczna wyrazów

- głośne czytanie wiersza, wskazanie głównych bohaterów, omówienie zachowania cielęcia, uzasadnienie tytułu wiersza; wyszukiwanie wyrazów rymujących się z wyrazem cielę; wyjaśnienie znanych powiedzeń – porównań do zwierząt; pisownia wyrazów z ę,ą, tworzenie zdrobnień; nauka pisania opowiadania – opowiadanie przygody kota na podstawi historyjki obrazkowej i z wykorzystaniem pytań pomocniczych

Sprawdzam siebie. Klasowy ogródek

Czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych na temat charakterystycznych cech i rozmnażania się zwierząt i oglądanie zdjęć; słuchanie baśni H. ch. Andersena „Pięć ziarenek grochu”, rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu, ustalenia o jakich czynnikach wpływających na wzrost rośliny jest mowa w baśni, twórcze opowiadanie przygody piątego ziarenka z pozycji bohatera, Sprawdzam siebie – ocena prawdziwości zdań, rzeczowniki w liczbie pojedynczej i porządkowanie ich w kolejności alfabetycznej, pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach b, t ,p, d, wskazanie kolejnych czynności przy zakładaniu ogródka

 

Edukacja matematyczna

- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100; ćwiczenia w odczytywaniu i wskazywaniu godzin i minut na zegarach, wprowadzenie pojęcia kwadrans, obliczanie czasu trwania zajęć na podstawie rozkładu zajęć, zapisywanie godzin i minut

- dopełnienie do najbliższej dziesiątki i ujmowanie – obliczenia w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego; obliczenia kalendarzowe, zapisywanie dat wybranym sposobem, rozwiązywanie zadań tekstowych

- porównywanie różnicowe, obliczenia zegarowe, pieniężne, kalendarzowe; odczytywanie i zaznaczanie wskazań zegara

 

Edukacja przyrodnicza

- od kwiatu do owocu – etapy powstania owocu, drzewa owocowe w sadzie, rola owadów w zapylaniu

- wiosenne prace na polu i w ogrodzie, etapy pracy przy wysiewie zbóż – poznanie pracy rolnika

- obserwacja przyrody w najbliższym otoczeniu wiosną – kwitnące drzewa

- co słychać wiosną u zwierząt? Cykl rozwojowy zwierząt

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- „Mój pogodny nastrój” – rysowanie autoportretu

- „Kwitnące drzewa” – praca plastyczna

- rysowanie wybranego pomysłu na zastosowanie cielęcego ogona zainspirowane wierszem

 

Edukacja informatyczna

- tworzenie zaproszenia na urodziny z wykorzystaniem formatowania tekstu i tworzenia obramowania strony

 

Edukacja muzyczna

 

Wychowanie fizyczne

- zabawy bieżne, skoczne i równoważne

- gry  i zabawy równoważne – ćwiczenie równowago i zręczności

- Gry i zabawy ogólnorozwojowe z wyk np. ręcznika

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

22.04,2020r.

28.04.2020r.

 

 

 Dbamy o nasze środowisko

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- czytanie ze zrozumieniem tekstu, odpowiedzi na pytania do niego (cywilizacja a potrzeby środowiska naturalnego), marzenia i zmartwienia leśnych zwierząt – pisanie apelu zwierząt do mieszkańców osiedla, czytanie tekstów informacyjnych, omawianie działań służących ochronie środowiska, konieczność ochrony środowiska dla siebie i przyszłych pokoleń

- czytanie tekstu informacyjnego, układanie i zapisywanie pytań do tekstu, praca z tekstem informacyjnym, wyjaśnienie pojęcia żywioły, gromadzenie słownictwa określającego cechy powietrza, wody, ognia i ziemi; rozwijania zdań , przypomnienie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, formułowanie zdań rozkazujących; pisownia ż oraz rz po spółgłoskach g, k, układanie zdań

- wypowiedzi na temat pomysłu bohaterów opowiadania – rozmowa zainspirowana tekstem; ocena zachowania bohaterów ze zwróceniem uwagi na to, jak jest wynagradzana uczciwość, układanie zdań z tym wyrazem, kompozycja opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) – porządkowane fragmentów tekstu

- głośne czytanie wiersza, zwrócenie uwagi na  problem zaśmiecania świata i konieczność segregowania śmieci, tworzenie listy sposobów powtórnego wykorzystania odpadów, wymyślanie haseł zachęcających do segregowania i ponownego wykorzystania odpadów, wyjaśnienie pojęcia recykling, stosowanie czasowników  w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (zakończenia – uję, - uje),układanie i pisanie zdań z tymi czasownikami

Dzień  odkrywców. Dzień Ziemi

- czytanie tekstu inscenizacji, rozmowa na temat dbania o środowisko; ćwiczenia utrwalające wiedzę o segregacji odpadów i wykorzystaniu surowców wtórnych

 

Edukacja matematyczna

- doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100, matematyczne gry planszowe, ćwiczenia w obliczaniu sum wybranym sposobem; etapowe rozwiązywanie zadań złożonych - porównywanie różnicowe, obliczanie odległości w kilometrach; obliczenia pieniężne – poznawanie siły nabywczej pieniędzy

- rachunek pamięciowy obliczenia w zakresie 100; rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – układanie treści zadań do ilustracji, porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne i zegarowe, poprawianie danych w zadaniu celowo źle skonstruowanym i jego rozwiązanie. Pomyślę i rozwiążę – rozwiązywanie zadań wymagających logicznego myślenia

- odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia w zakresie 100; rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych, odczytywanie danych z ilustracji, porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne, poprawianie zadań celowo źle skonstruowanego

- gra w szachy- ruchy hetmana

 

Edukacja przyrodnicza

 Jak człowiek wpływa na środowisko, w którym żyje?

- szkodliwe i przyjazne zachowania człowieka wobec środowiska naturalnego, zagrożenia dla przyrody i sposoby ochrony środowiska, ochrona najcenniejszych elementów przyrody (pomniki przyrody i parki narodowe)

- znaczenie żywiołów (ognia, wody,  ziemi i powietrza) – korzyści i zagrożenia

- poznawanie pracy strażaka

- rozmowa na temat roli zieleni w mieście

- segregacja i przetwarzanie śmieci, wyjaśnienie pojęcia recykling

- charakterystyczne cechy różnych środowisk przyrodniczych, żyjące w nich zwierzęta i rośliny

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

-„Zielone osiedle” wykonanie projektu osiedla wg własnego pomysłu

- wykonanie instrumentu muzycznego z materiałów odpadowych

 

Edukacja informatyczna

Tworzenie rysunku odbicia w wodzie z wykorzystaniem narzędzia Aerograf w programie Paint oraz odbicia w poziomie

 

 

Edukacja muzyczna

- Nauka piosenki „Świat woła o pomoc”

Projektowanie i wykonanie ekologicznych instrumentów muzycznych

 

Wychowanie fizyczne

- gry i zabawy ze skakanką

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

29.04,2020r.

07.05.2020r.

 

 

 

 

 

Z wizytą na wsi

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- opisywanie wsi i wiejskiego krajobrazu, zajęć w gospodarstwie wiejskim oraz określanie cech wsi  - na podstawie zdjęć wsi; opisywanie  i ocena codziennych zajęć głównego bohatera; określanie stosunków czasowych, uzupełnianie notatki wyrazami określającymi następstwo zdarzeń, wskazywanie czasowników; Pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach, pisownia wyrazu pszenica; czytanie tekstu informacyjnego o zbożu; rozmowa o zwierzętach żyjących w wiejskiej zagrodzie

- oglądanie filmu – wyjaśnienie czym jest skansen; opowiadanie jak powstaje chleb (od ziarenka do bochenka) na podstawie filmu, tekstu i ilustracji, nazywanie kolejnych czynności i porządkowanie zdań opisujących etapy powstania chleba; wypowiedzi na temat różnych rodzajów pieczywa; nazywanie zawodów ludzi uczestniczących w kolejnych etapach powstawania chleba; pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach, układanie z nimi zdań; wyjaśnienie powiedzenia Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka, znaczenie oszczędzania, ocena takiej postawy

- wypowiedzi na temat przeczytanej samodzielnie książki J. Grabowskiego

„Czarna owieczka”, tworzenie metryczki lektury, opowiadanie o przygodach bohaterów, wyjaśnienie związków frazeologicznych z wyrazem owca; pisownia wyrazów typu jagnię, prosię, cielę, kaczę; wyrazy dźwiękonaśladowcze; pisownia wyrazów z rz po spółgłosce ch; nazwy pomieszczeń, w których żyją zwierzęta w wiejskiej zagrodzie; nazwy produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

- kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat bohaterów książki „Czarna owieczka”, określenie charakterystycznych cech bohaterów – opisywanie cech owieczki świadczące o jej psim zachowaniu; gromadzenie słownictwa związanego z wyglądem bohaterów; tworzenie zdania złożonego ze zdań pojedynczych połączonych spójnikiem; wielka litera w pisowni imion; pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach, układanie z nimi zdań i ich zapisywanie

Potyczki ortograficzne. Sposób na rz mam – 9 ważnych liter znam

- samodzielne czytanie wiersza ortograficznego, wyszukiwanie w wierszu informacji o zajęciach jego bohaterów, wyszukiwanie rymujących się wyrazów, gry i zabawy systematyzujące oraz utrwalające pisownię rz po spółgłoskach, układanie zdań z tymi wyrazami

 

Edukacja matematyczna

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, układanie treści zadania do podanego równania, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego, poprawianie treści zadania celowo źle skonstruowanego i jego rozwiązanie

- utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia – łańcuszek matematyczny, dobieranie działań do ilustracji, układanie działań z podanych liczb, gra planszowa; rozwiązywanie zadań tekstowych  - czytanie danych z ilustracji , obliczenia pieniężne, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego

- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia – doskonalenie techniki rachunkowej, odwrotność mnożenia względem dzielenia, przemienność mnożenia; odkrycie zasady tworzenia ciągu liczbowego i jego uzupełnienie, rozwiązywanie zadań tekstowych

- układanie pytań, zapisywanie działań i obliczanie, układanie treści zadania do podanego działania; Pomyślę i rozwiążę – zapisywanie liczb wg podanego warunku; tworzenie zbiorów; uzupełnianie działań z okienkami; kreślenie linii w siatce kwadratowej; rozwiązywanie zadania tekstowego

Z wykorzystaniem schematu rysunkowego

 

Edukacja przyrodnicza

- zboża i wytwarzane z nich produkty żywnościowe, poznanie procesu powstawania chleba

- zwierzęta żyjące w wiejskiej zagrodzie – charakterystyczne cechy ich wyglądu

- zawody związane z procesem powstawania chleba

- zwierzęta hodowlane, produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- Próba wyrobienia ciasta i upieczenia chleba

- plakat z rz -  z wyrazami w których nazwach jest rz po spółgłosce

 

Edukacja informatyczna

- Tworzenie prostego ogłoszenia w edytorze tekstu

 

Edukacja muzyczna

- Nauka piosenki „Podwórko pod chmurką”

- rozpoznawanie głosów zwierząt

- śpiewanie różną barwą głosu

 

Wychowanie fizyczne

- gry i zabawy z piłką

- gry i zabawy z wykorzystaniem nietypowych przyborów

- zabawy bieżne połączone z chodzeniem na czworakach

 

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

08.05.2020r

14.05.2020r.

 

 Maj w pełni

 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- swobodne wypowiedzi na temat ulubionych form spędzania czasu wiosną i spędzania czasu  z rodziną, wyjaśnienie pojęcia majówka; głośne czytanie wiersza, tworzenie listy rzeczy najpotrzebniejszych na majówce; rzeczowniki jako nazwy rzeczy, pisownia wyrazów z zakończeniem –ówka, porządkowanie wyrazów wg alfabetu, układanie rymowanek; układanie i pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi o preferowanych formach wypoczynku z wykorzystaniem podanych wyrazów w odpowiedniej formie

- wyszukiwanie w dostępnych źródłach informacji o wybranych roślinach i zwierzętach łąkowych, czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych i układanie do nich pytań, wywiad na temat znaczenia łąk dla ludzi i zwierząt, opisywanie roślin łąkowych, podawanie nazw otrzymywanych z nich produktów; pisownia wyrazów z ó –wymiennym; doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem; nazwy roślin i zwierząt; systematyzowanie wiedzy o rzeczowniku

- czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych o zwierzętach żyjących na łące, opisywanie wybranego zwierzęcia, rozwiązywanie łamigłówek związanych z mieszkańcami łąki, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, czytanie wiersza , odpowiedzi na pytania do wiersza, określenie nastroju utworu, nauka wiersza na pamięć; układanie nazw zwierząt w kolejności alfabetycznej

- słuchanie informacji o pszczołach i tekstu opowiadania malowany ul, opowiadanie pszczółki i ocena postępowania głównej bohaterki, ustalenie wartości pracy pszczółki: wskazywanie głównych wydarzeń w opowiadaniu i opisywanie ich zdaniami; rozmowa o wartości pracy w życiu człowieka; rodzina wyrazu pszczoła, pisanie wyrazów z rz po spółgłosce p; układanie i zapisywanie zdań podrzędnie złożonych

Dzień odkrywców. Klasowa gazetka

Kończenie zdań podtrzymujące dobre relacje w klasie

Praca z aktualnym numerem „Świerszczyka” – prezentacja zawartości. Projektowanie rubryk, Ćwiczenia językowe i ortograficzne

 

Edukacja matematyczna

- ćwiczenia rachunku pamięciowego mnożenia i dzielenia; rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych

- doskonalenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100 – wykorzystanie ilustracji, obliczenia pieniężne, dzielenie przez 1 i przez 10, rozwiązywanie zadań tekstowych

- ćwiczenie rachunku pamięciowego – obliczenia pieniężne, analiza i etapowe rozwiązywanie zadania złożonego – zmiana danych w zadaniu, mini test umiejętności praktycznych – obliczenia zegarowe, kalendarzowe, obliczenia temperatury, pojemności, rozwiązywanie zadań tekstowych – wykorzystanie ilustracji , obliczenia pieniężne, ćwiczenia w mnożeniu – działania z okienkami

- utrwalanie układu pozycyjnego liczb, ćwiczenia w dodawaniu do liczby dwucyfrowej i odejmowaniu od niej pełnych dziesiątek, obliczanie sum, rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe; uzupełnianie danych w tabeli  i interpretowanie danych z tabeli, porównywanie liczb

- wskazywanie i odczytywanie godzin na zegarze; odczytywanie dat

 

Edukacja przyrodnicza

- rośliny łąkowe, rośliny lecznicze i używane do celów spożywczych, szukanie w dostępnych źródłach informacji o zwierzętach i roślinach łąkowych

- zwierzęta żyjące na łące, ich znaczenie dla człowieka i przyrody, budowa owada, sprzymierzeńcy i szkodniki

 - informacje na temat życia i zwyczajów pszczół, poznawanie pracy pszczelarza

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- „Majowa łąka” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik

- ”Ptaki – lataki” – majsterkowanie, cięcie i składanie papieru

- „Malowany ul”  - projektowanie kwiatowego wzoru

 

Edukacja informatyczna

- rozwiązywanie zadań logicznych z elementami kodowania

 

Edukacja muzyczna

- Nauka piosenki „Trąbka gra”

- poznanie budowy i brzmienia trąbki

- wyrażanie muzyki środkami plastycznymi

 

Wychowanie fizyczne

- gry i zabawy rzutne do statycznego celu, zabawy bieżne i relaksacyjne

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

15.05.2020r

21.05.2020r.

 

Podróż do Krainy Fantazji

Edukacja polonistyczna i społeczna

- Słuchanie opowiadania; wskazywanie kolejnych wydarzeń i opowiadanie fabuły , wyszukiwanie odpowiednich fragmentów tekstu, rozmowa o spełnianiu marzeń innych ludzi; głośne czytanie wypowiedzi zwierząt żyjących w ogrodzie; czytanie informacji o sposobach walki ze szkodnikami

- swobodne wypowiedzi na temat niespodzianek jakie dzieci przygotowują dla swoich mam, głośne czytanie wiersza z odpowiednią intonacją, odpowiedzi na pytania do wiersza; podawanie określeń mam (przymiotników), pisanie krótkiej notatki o swojej mamie; redagowanie i pisanie życzeń z okazji Dnia Matki – wielka litera w zwrotach grzecznościowych; opisywanie wyglądu wybranych kwiatów; utrwalenie pisowni wyrazów z ó, z ż oraz z rz po spółgłoskach

- pisanie krótkiej wypowiedzi na temat swoich planów zawodowych, głośne czytanie wiersza, ustalenie kim jest bohater wiersza, jakie są jego plany zawodowe i jakie zawody wykonują członkowie jego rodziny, wyszukiwanie fragmentów utworu, nazwy zawodów (rzeczowniki) i czynności wykonywanych przez te osoby, które je wykonują (czasowniki); pisownia nazw zawodów z zakończeniem – arz, - erz; pisanie nazw zawodów w kolejności alfabetycznej; uczenie się na pamięć rymowanki i pisanie jej z pamięci; znaczenie pracy ludzi wykonujących różne zawody

- głośne czytanie wiersza, odpowiedzi na pytania do tekstu, uzupełnianie ilustracji na podstawie wiersza; przecinek przy wyliczaniu, dobieranie wyrazów należących do tej samej kategorii; pisownia wyrazów z ó niewymiennym, układanie z nimi zabawnych zdań; wymyślanie innych niż w wierszu propozycji „dziwnych” zwierząt, pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat jednego z tych zwierząt, formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat opisanej wyspy

Sprawdzam siebie. Świat jest pełen kolorów

- zapoznanie z opowiadaniem, odpowiedzi na pytania do tekstu: ćwiczenia systematyzujące wiedzę i samokontrolne – rz po spółgłoskach, przypomnienie jakie wyrazy należą do rzeczowników, kolejność alfabetyczna wyrazów, czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej, tworzenie porównań

Edukacja matematyczna

- sposoby dodawania liczb dwucyfrowych, ćwiczenia w obliczeniu sum, rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych; zapisywanie nazw miesięcy słowami i znakami rzymskimi

- sposoby odejmowania liczb dwucyfrowych, obliczanie sum i różnic w układzie tabelarycznym, dostrzeganie odwrotności działań; obliczenia pieniężne, reszta, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego, wykonanie schematycznego rysunku

- dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100, sprawdzanie poprawności obliczeń za pomocą dodawania; wskazywanie cyfr dziesiątek i jedności w podanych liczbach; mierzenie długości i szerokości przedmiotów miarką centymetrową;

- dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych; zastosowanie pomiarów w życiu codziennym; przyrządy pomiarowe; wyjaśnienie pojęcia metr, szacowanie pomiarów i sprawdzanie rzeczywistych pomiarów; obliczenia długości – wyrażenia dwumianowe; odczytywanie odległości na rysunku, obliczanie odległości , dopełnianie centymetrów do pełnego metra

- obliczenia w zakresie 100

 

Edukacja przyrodnicza

- zwierzęta pożyteczne i szkodniki w ogrodzie; pozytywny i negatywny wpływ wybranych zwierząt na uprawy roślin: sposoby walki ze szkodnikami w rolnictwie

- obserwacje przyrodnicze na terenie własnych ogródków

- praca w wybranych zawodach; zawody uprawiane przez rodziców; społeczna wartość pracy; związek miedzy rozwojem techniki a pojawianiem się i zanikaniem pewnych zawodów

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- „Namaluj marzenia” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik

- projektowanie i wykonanie laurki z papierowych kółek orgiami

- „Kwiaty dla mamy’ – wykonanie kompozycji przestrzennej zgodnie z instrukcją

Edukacja informatyczna

- rozwiązywanie zadań logicznych z elementami kodowania

 

Edukacja muzyczna

- nauka piosenki „Gdyby słońce było słodkie”

- wyrażanie muzyki środkami plastycznymi

- realizacja akompaniamentu do piosenki za pomocą gestodźwięków

 

Wychowanie fizyczne

- spacer po najbliższej okolicy połączony z obserwacjami przyrodniczymi, zabawy w terenie

- ćwiczenia gimnastyczne z woreczkami, zabawy ruchowe na czworakach i skoczne

- gry i zabawy ruchowe w terenie – zabawy ze skakanką(skoki obunóż i jednonóż), marszobieg, bieg z przeszkodami w terenie

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

22.05.2020r.

24.05.2020r.

 

 

Różni, a tacy sami

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- głośne czytanie wypowiedzi dzieci z różnych krajów europejskich, ustalenia z jakich krajów pochodzą dzieci i jakie noszą imiona, wypowiedzi na temat ich marzeń, pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat marzeń, próba ustalenia czy wszystkie marzenia są możliwe do spełnienia; wielka litera w nazwach państw i ich mieszkańców; przypomnienie kompozycji listu, pisanie listu do rówieśnika z innego kraju z wykorzystaniem potasowanie  – pisemna autoprezentacja, stosowanie zasad poprawnej pisowni, czy dzieci na całym świecie mają podobne marzenia, uzasadnienie swojego zdania

Edukacja matematyczna

- ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb – uzupełnianie działań z okienkami, obliczanie długości w centymetrach i wagi w dekagramach, dopełnianie do 100; rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych

 

Edukacja przyrodnicza

- Wyszukiwanie na mapie państw sąsiadujących z Polską i czytanie ich nazw

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

 

Edukacja informatyczna

 

Edukacja muzyczna

- Nauka piosenki „Bo co może mały człowiek’

- poznanie budowy  brzmienia kontrabasu

- Improwizacja ruchowa

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

RELIGIA KL. II

L.P

DATA

TEMAT

TREŚCI

1.

25.03.2020

Stacje Drogi Krzyżowej

Warunki niezbędne
do uzyskania przebaczenia przyniesionego ludziom przez Jezusa.

 

2.

31.03.2020

Święty Józef

Józef z Nazaretu, Opiekun Zbawiciela. 

Postać Józefa jako przykład Świętego we właściwych relacjach rodziny.

3.

02.04.2020

Trzy krzyże 

Ukazanie śmierci Pana Jezusa jako wyrazu miłości Boga do człowieka. Znaczenie krzyża dla chrześcijan.

 

4.

07.04.2020

Święty Jan Paweł II 

Ukazanie św. Jana Pawła II, jako człowieka czynu.

Kształtowanie postawy miłości wobec Boga i bliźniego.

5.

08.04.2020

Niebolot

Wartości jakimi człowiek powinien kierować się w osiągnięciu życia wiecznego.

 

6.

16.04.2020

Zmartwychwstanie

Okres wielkanocny: świętowanie zmartwychwstania Jezusa i spotkania ze Zmartwychwstałym.

Eucharystia uobecnieniem męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa.

7.

21.04.2020

Bóg nas kocha – przypowieść o miłosiernym Ojcu

Nauczanie Pana Jezusa o Bożym przebaczeniu: przypowieść Jezusa o miłosiernym Ojcu.

 

8.

22.04.2020

Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie 

Ukazanie postaci siostry Faustyny, jako Apostołki Bożego Miłosierdzia, zachęcenie do podejmowania uczynków miłosiernych.

 

9.

28.04.2020

Uczynki miłosierdzia względem ciała 

Znaki czynione przez Pana Jezusa wyjaśniające Boże miłosierdzie.

 

10.

30.04.2020

Biblia najwspanialsza księga świata

Biblia  święta księga chrześcijan i żydów.

Podstawowe informacje o Biblii.

 

11.

05.05.2020

Grzech oddala nas od Boga – grzechy główne

Grzechy główne. Warunki otrzymania
od Pana Boga przebaczenia.

Skutki otrzymanego od Pana Boga przebaczenia.

 

12.

06.05.2020

W sakramencie pokuty wracamy do Boga – warunki sakramentu pokuty

Warunki sakramentu pokuty.

Sakrament pokuty i pojednania – znak Bożego przebaczenia pozostawiony przez Pana Jezusa Jego przyjaciołom.

 

13.

12.05.2020

Zmartwychwstanie Jezusa zwycięstwem nad grzechem i śmiercią

Wielkanoc najważniejszym świętem chrześcijan.

Religijny wymiar okresu Wielkanocy.

 

14.

14.05.2020

Eucharystia chlebem dającym życie wieczne

Eucharystia darem Boga.

Nauczanie Pana Jezusa o chlebie, odsłaniającym moc Boga i zapowiadającym nowy pokarm na życie z Nim.

 

 

15.

19.05.2020

Niedziela pamiątką zmartwychwstania Jezusa

Niedziela pamiątką zmartwychwstania Jezusa.

Związek między zmartwychwstaniem Jezusa
i świętowaniem niedzielnej Eucharystii.

 

16.

20.05.2020

W sakramentach świętych otrzymujemy Boże dary

Sakramenty święte sposobami obecności
i działania Chrystusa
w różnych sytuacjach egzystencji człowieka wierzącego.

 

 

 

J. ANGIELSKI KLASA II

27.03. - I am wearing... Mówimy w co jesteśmy ubrani. Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

30.03. - I am wearing ... Słuchamy historyjki. Historyjka obrazkowa, wyrazy wspierane obrazkami.

02.04. - Czytamy i tłumaczymy tekst "The teacher is wearing a skirt". Tekst narracyjny .

06.04. - Czytamy zdania o ubraniach. Tekst narracyjny.

16.04. - Liczby od 11 do 20 - przypominamy pisownię i wymowę. Rymowanka, pisanie po śladzie, przepisywanie – pojedyncze wyrazy.

20.04. - Przeliczamy elementy garderoby. Utrwalamy słownictwo z tematu Ubrania i Liczby. Wyrazy wspierane obrazkami, przepisywanie – całe zdania według wzoru.

24.04. - Kolorujemy postacie i odpowiednio uzupełniamy zdania. Przepisywanie – całe zdania według wzoru.

27.04. - Free time. Poznajemy niektóre czynności , które wykonujemy codziennie. Historyjka obrazkowa, wyrazy wspierane obrazkami, przepisywanie – całe zdania według wzoru.

30.04. - Zadajemy pytania na temat wykonywanych codziennych czynności. Wypowiedzi według wzoru.

08.05. - I ride a skateboard - słuchamy nagranie i czytamy tekst. Tekst narracyjny.

11.05. - Słuchamy krótkich nagrań i uzupełniamy zdania. Rymowanka, przepisywanie – całe zdania według wzoru.

14.05. – My weekend. Poznajemy czynności wykonywane w czasie wolnym. Wyrazy wspierane obrazkami.

18.05. – Uczymy się piosenki i utrwalamy poznane słówka. Piosenka, wyrazy wspierane obrazkami, pisanie po śladzie, przepisywanie – całe zdania według wzoru.

22.05. – Utrwalamy wiadomości. Wyrazy wspierane obrazkami, pisanie po śladzie.

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.