• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej w Jadachach Aktualizacja na dzień 17 maja 2021 r.

 • 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa w Jadachach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Miasta i Gminy Nowa Dęba, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w holu szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła i wody.
 4. Na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej uczniowie stosują maseczki.
 5. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 18.00
 6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w świetlicy.
 7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. mniej raz dziennie.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub środków dezynfekujących.
 10. Z pomieszczeń szkoły może korzystać podmiot zewnętrzny, który zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.
 • 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania                        w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust                   i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych ( w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) , należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 7. Należy organizować wyjścia z uczniami w miejsca otwarte, na tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych                         i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.  W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlicę należy wietrzyć ( nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 12. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 13. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 14. Ustala się indywidualny harmonogram/ plan dnia dla danej klasy, uwzględniający, min.:
 • Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły;
 • Korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min.);
 • Korzystania ze stołówki szkolnej;
 • Zajęć na boisku/ sali gimnastycznej.
 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
 3. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele zaleca się:

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5m,

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

- w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi przez pracodawcę maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia stacjonarne w innych klasach mają obowiązek stosowania

       podczas zajęć środków ochronnych: osłona ust i nosa.

 1. Ustala się bezpiecznie zasady korzystania z szatni poprzez wprowadzenie różnych godzin przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
 2. Zajęcia pozalekcyjne należy organizować po zakończeniu zajęć obowiązkowych. Zajęcia te należy organizować w małych grupach lub oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć należy myć                      i dezynfekować powierzchnie dotykane oraz dokładnie wietrzyć sale.
 3. Gabinet higienistki szkolnej działa zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.                                               
 • 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik  nr 1.
 16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 17. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie  2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie       i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki– zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 • 5

Zasady funkcjonowania stołówki

 1. Personel obsługi musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • Ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz z dziećmi,
 • Zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • Stosować środki ochrony osobistej.
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć                                          i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy wydający posiłki w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • Przed rozpoczęciem pracy,
 • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • Po kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • Po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • Po skorzystaniu z toalety,
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • Po jedzeniu, piciu.
 1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. Posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 4. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5m.
 5. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów.
 6. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 7. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 • 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który telefonicznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców dziecka.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, który w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje go do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły telefonicznie powiadamia o sytuacji stację sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 4. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu .
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 6. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 

 8

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Inne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu:

 1. Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów.

 Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować.

       2. Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych.

 W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół.

       3. Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów.

 Dyrektorzy szkół podstawowych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

       4. Konsultacje dla zdających egzaminy.

 Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje w małych grupach.

       5. Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce.

 Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Copyright © 2024. OPENMINT Rights Reserved.