• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Klasa I

Okres realizacji

Blok tematyczny

Treści kształcenia w poszczególnych edukacjach

 

Od 25 maja
do 29 maja

 

Dzieci lubią czytać

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● słuchanie wiersza; wyszukiwanie fragmentów opisujących korzyści płynące z czytania książek i rozmowa na ten temat; wspólne redagowanie i zapisywanie notatki o zaletach książek; ustalanie, jakie informacje można znaleźć na okładce książki; wybieranie przymiotników określających cechy książki; zapisywanie tytułów książek – wprowadzenie cudzysłowiu, wielka litera w zapisie tytułów, nazwisk i imion; układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

● głośne czytanie opowiadania, czytanie z podziałem na role; odpowiedzi na pytania do tekstu – ustalanie, na co żaliły się książki; czytanie ze zrozumieniem – poprawianie zdań na podstawie opowiadania; ćwiczenia w mówieniu – prezentowanie ulubionych książek; scenki dramowe – formułowanie próśb książek dotyczących dbania o nie; zdania rozkazujące – czytanie z odpowiednią intonacją, rola wykrzyknika
w zdaniach rozkazujących; słuchanie informacji o produkcji papieru
z drewna i makulatury; rozmowa o oszczędnym korzystaniu z papieru oraz o segregacji i wykorzystaniu makulatury; uzupełnianie zdań podanymi wyrazami; układanie wyrazów z sylab i liter

● kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat ulubionych czasopism; poznawanie czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”; słuchanie informacji na temat tego czasopisma; głośne czytanie informacji o jego stałych rubrykach; pisownia tytułów czasopism – wielka litera, cudzysłów; doskonalenie spostrzegawczości – wyszukiwanie elementów na rysunku w czasopiśmie („Ukryte obrazki”); ćwiczenia grafomotoryczne; przedstawienie na mapie myśli najważniejszych informacji o ulubionych czasopismach, doskonalenie słuchania ze zrozumieniem; słuchanie opowiadania
B. Ostrowickiej „Nowa książeczka”; twórcze opowiadanie historii zielono-
-niebieskiego kotka i innych bohaterów opowiadania; określanie ich cech; poznawanie etapów powstawania książki; zabawy dydaktyczne
na podstawie baśni i innych tekstów literackich; pisanie rozwiązania zagadki; doskonalenie spostrzegawczości – wyszukiwanie różnic między ilustracjami; czytanie zdań ze zrozumieniem; poprawianie krótkiego tekstu; wizualizacja opowieści czytanej przez nauczyciela – ćwiczenia pamięci

 

 

edukacja matematyczna

● odczytywanie danych z kalendarza; mierzenie długości dowolnie obraną miarą i miarą centymetrową; rozwiązywanie zadań tekstowych – odczytywanie danych z ilustracji, obliczenia pieniężne; ćwiczenie rachunku pamięciowego – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego; rysowanie figury w powiększeniu na sieci kwadratowej

● doskonalenie umiejętności rachunkowych – dodawanie i odejmowanie bez przekraczania progu dziesiątkowego w zakresie 20; układanie
i rozwiązywanie zadań tekstowych – odczytywanie danych z ilustracji; rysowanie na sieci kwadratowej zgodnie z kodem

● powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności matematycznych: uzupełnianie ciągów liczbowych, porównywanie liczb, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, obliczenia wagowe, odczytywanie wskazań zegara, mierzenie długości i zapisywanie wyników pomiarów, obliczenia pieniężne, rozwiązywanie zadań tekstowych

● obliczenia pieniężne, siła nabywcza pieniędzy; dodawanie kilku składników w diagramach słupkowych; odejmowanie liczb – piramidki liczbowe; utrwalanie stosunków przestrzennych;

 

 

edukacja przyrodnicza

● rozróżnienie pojęć drzewo, drewno

● zasady segregacji i ponowne wykorzystanie odpadów papierowych

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● opracowanie historyjki obrazkowej w formie książeczki

● mój ulubiony bohater – praca plastyczna

● produkcja papieru z drewna i makulatury; ustalenie, co jest wykonane
z papieru i jak jest wykorzystywane drewno przez człowieka

 

 

edukacja informatyczna

● rozwiązywanie zagadek logicznych i matematycznych, przygotowywanie do programowania

 

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki „Baju, baj, książeczko”

● zabawy z nutami

 

 

wychowanie fizyczne

● kształtowanie zwinności, szybkości i skoczności w zabawach terenowych; pokonywanie toru przeszkód; rzuty do celu, skoki na skakance

● ćwiczenie ogólnorozwojowe z wykorzystaniem nietypowych przyborów

od 1 czerwca
 do 5 czerwca

Podróże małe i duże

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● swobodne wypowiedzi dzieci na temat środków lokomocji, którymi dotychczas podróżowały; słuchanie wiersza; wyszukiwanie w nim nazw środków lokomocji; wyjaśnianie pojęcia środki lokomocji; opisywanie wybranego środka lokomocji; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat podróżowania różnymi środkami lokomocji; rozmowa na temat zalet i wad podróżowania różnymi środkami lokomocji; tworzenie rodziny wyrazu podróż; czytanie ze zrozumieniem, zapisywanie zdań; układanie zdań
o pracy lotnika, marynarza i maszynisty i ich zapisywanie; ćwiczenia ortofoniczne

● głośne czytanie tekstu informacyjnego o Polsce; wypowiedzi na temat polskich krajobrazów; ustalanie, w jaki sposób można spędzać czas
nad morzem, jeziorem, w górach, w mieście; wędrówka po uproszczonej mapie Polski – czytanie nazw największych polskich miast, rzek i jezior; wypowiedzi na temat polskich krajobrazów; wyszukiwanie wyrazów związanych z wycieczką krajoznawczą; analiza wyrazów ze spółgłoskami miękkimi ś, ć, ń, ź – odkodowanie hasła; pisanie nazw miast, rzek i gór wielką literą; kilkuzdaniowe wypowiedzi o walorach własnej miejscowości

● słuchanie opowiadania i tekstu informacyjnego; oglądanie i komentowanie materiału ilustracyjnego poświęconego Warszawie; wypowiedzi na temat stolicy Polski, jej charakterystycznych obiektów i zabytków – na podstawie opowiadania, tekstu informacyjnego i zgromadzonych materiałów; udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstów; wypowiedzi na temat miejsc, które warto w stolicy odwiedzić; określanie cech wielkiego miasta; próba opisania herbu Warszawy; pisownia wielką literą nazw własnych zabytków i budowli; przypomnienie wiadomości o zdaniu – stosowanie znaków interpunkcyjnych (wielka litera na początku, kropka na końcu, przecinek przy wyliczaniu), uzupełnianie zdania rzeczownikami
i określającymi je przymiotnikami

● słuchanie opowiadania nauczyciela o Europie, Unii Europejskiej i jej symbolach; wyjaśnianie pojęcia kontynent; zapoznanie z mapą Europy – czytanie nazw największych krajów europejskich; oglądanie ilustracji
i czytanie tekstów informacyjnych o obiektach, postaciach, tradycjach
i potrawach związanych z różnymi krajami Europy; opisywanie flagi Polski i Unii Europejskiej; uzupełnianie zdań informacjami o sobie; pisownia nazw państw i ich mieszkańców, miast i rzek wielką literą

słuchanie tekstu M. E. Letki „Wehikuł dziadka”; rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego tekstu; wyjaśnienie, co to znaczy oglądać świat
z lotu ptaka
; grupowe tworzenie historyjki o pierwszym locie dziadka
i babci; cechy konstruktora – burza mózgów; czytanie nazw miast, gór, rzek, jezior, morza na mapie Polski; planowanie podróży do tajemniczego miejsca – opowiadanie o wyprawie, tworzenie listy potrzebnych rzeczy; ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość, pamięć, kreatywność i wyobraźnię przestrzenną

 

 

edukacja matematyczna

● rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 – liczenie pełnymi dziesiątkami, ustalenie zapisu cyfrowego kolejnych dziesiątek, porządkowanie liczb (dziesiątek) w ciągu rosnącym; doskonalenie rachunku pamięciowego – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania; mierzenie odległości
i zapisywanie wyników pomiarów; prezentacja banknotu 100 zł, liczenie pieniędzy pełnymi dziesiątkami; porównywanie liczb; produkty pakowane po 10 – podawanie przykładów z życia

● liczba 100 – przeliczanie dziesiątkami, odczytywanie pełnych dziesiątek, dodawanie i odejmowanie dziesiątek, porównywanie pełnych dziesiątek; doskonalenie umiejętności praktycznych – obliczenia zegarowe, wagowe, pieniężne; przypomnienie miary centymetrowej i sposobów mierzenia, odważników oraz nominałów banknotów i monet;  układnie podanych kwot z banknotów i monet; rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 100, porównywanie liczb, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego

obliczenia pieniężne – doskonalenie umiejętności praktycznych; wprowadzenie groszy oraz pojęcia długu; poznawanie siły nabywczej pieniędzy; obliczanie sum i różnic pełnymi dziesiątkami

● ćwiczenia praktyczne w mierzeniu długości przedmiotów zgodnie
z podanymi warunkami, szacowanie długości i sprawdzanie przypuszczeń; wprowadzenie pojęcia metr i skrótu m; dodawanie długości odcinków; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie długości, dodawanie
i odejmowanie pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 cm

 

 

 

edukacja przyrodnicza

● praca lotnika, maszynisty i marynarza

● praca z mapą Polski i Europy, wskazywanie na mapie stolicy Polski
i czytanie nazw miast, rzek, gór, jezior i morza

● krajobrazy Polski

● zwierzęta charakterystyczne dla różnych regionów Polski

● stolica Polski, jej najbardziej znane obiekty

● największe państwa Unii Europejskiej; wyjaśnianie pojęcia kontynent

 

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● wykonywanie plakatu zachęcającego do odwiedzenia własnej miejscowości lub wybranego miejsca w Polsce

● „Atlas Małych Marzycieli” – wykonywanie twórczych rysunków

 

 

 

edukacja informatyczna

● rozwiązywanie zagadek logicznych i matematycznych

● tworzenie algorytmu drogi mrówek za pomocą strzałek i symboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki „Podróże małe i duże”

● poznanie pauzy ćwierćnutowej

·       wysłuchanie „Ody do radości” – hymnu Unii Europejskiej

 

 

wychowanie fizyczne

● wędrówka po najbliższej okolicy wyznaczonym szlakiem

● wymyślanie i przeprowadzanie gry i zabawy w terenie
z wykorzystaniem naturalnych przeszkód

● toczenie piłki jedną i obiema rękami – kształtowanie zręczności
i koordynacji

 

Okres realizacji

Blok tematyczny

Treści kształcenia w poszczególnych edukacjach

 

Od 8 czerwca
do 12 czerwca

 

Podróże małe
i duże c.d.

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● planowanie podróży do wybranego państwa w Europie, omówienie charakterystycznych cech tego państwa, uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami;

● czytanie nazw miast, gór, rzek, jezior, morza na mapie Polski, pisanie z pamięci, pisownia nazw państw i ich mieszkańców nazw miejscowości, rzek, gór wielką literą;

ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość, pamięć, kreatywność i wyobraźnię przestrzenną; planowanie podróży – listy potrzebnych rzeczy

● odnajdywanie na mapie położenia własnej miejscowości, wyszukiwanie miejsc wartych odwiedzenia ; uzupełnianie zdań informacjami o miejscu zamieszkania; pisanie swojego adresu; powtórzenie wiadomości gramatyczno – ortograficznych;

 

 

edukacja matematyczna

● mierzenie różnych przedmiotów, dodawanie długości odcinków; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie długości, dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 cm; doskonalenie umiejętności praktycznych; obliczenia pieniężne, wagowe, kalendarzowe i zegarowe; obliczanie sum i różnic pełnymi dziesiątkami; rozwiązywanie zadań tekstowych różnych

 

 

edukacja przyrodnicza

● czytanie mapy Polski, wskazywanie położenia dużych miast, rzek i gór oraz własnej miejscowości, charakterystyczne cechy ukształtowania terenu – kolory mapy

● mapa Europy – wskazywanie państw należących do Unii Europejskiej

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● Europejski miszmasz – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych materiałów

● projektowanie i wykonanie herbu swojej miejscowości

 

 

edukacja muzyczna

● utrwalenie piosenki „ Podróże małe i duże”. Pauza w muzyce.  

 

 

wychowanie fizyczne

·       ćwiczenia przy muzyce - zumba

● ćwiczenie ogólnorozwojowe z wykorzystaniem nietypowych przyborów

od 15 czerwca
 do 19 czerwca

Wkrótce wakacje

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● uważne słuchanie tekstów; rozmowa na temat wakacyjnych planów bohaterów opowiadania; rozmowa o przyjaźni i wartości przebywania
ze sobą inspirowana opowiadaniem; wypowiedzi na temat planów
na wakacje, wakacyjnych zajęć i odwiedzanych miejsc; planowanie zajęć w zależności od miejsca pobytu; formułowanie rad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych podróży; uzupełnianie zdań przyimkami; łączenie w pary rzeczowników z czasownikami; przypomnienie numerów alarmowych

● głośne czytanie opowiadania; udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu; ustalanie, czy rzeczy spakowane przez bohatera będą mu przydatne w górach – uzasadnianie zdania; wyjaśnienie słowa niezbędne; czytanie z podziałem na role; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat przygotowań do wyjazdów i kompletowania bagażu

 

 

edukacja matematyczna

● liczenie dziesiątkami w zakresie 100 w porządku rosnącym i malejącym; dodawanie i odejmowanie dziesiątek – doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie 100; rozwiązywanie zadań tekstowych – liczenie w zakresie 100, obliczenia pieniężne; zabawa ucząca planowania wydatków; zaznaczanie dat, obliczenia kalendarzowe; zaznaczanie wskazanych godzin na zegarze

● dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych; dostrzeganie obiektów symetrycznych; pomniejszanie i powiększanie figur na sieci kwadratowej; mierzenie odcinków i porównywanie ich długości; ćwiczenie orientacji przestrzennej – liczenie figur na rysunkach, układanie figur z patyczków

 

 

edukacja przyrodnicza

● rośliny i grzyby trujące

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● grupowe projektowanie wakacyjnych zajęć – rysunkowa mapa myśli

 

 

edukacja informatyczna

● tworzenie algorytmu drogi mrówek za pomocą strzałek i symboli

 

 

edukacja muzyczna

● nauka piosenki „Niech żyją wakacje”

● improwizacje ruchowe

● określanie nastroju muzyki

 

 

wychowanie fizyczne

● wędrówka po najbliższej okolicy wyznaczonym szlakiem

● wymyślanie i przeprowadzanie gry i zabawy w terenie
z wykorzystaniem naturalnych przeszkód

od 22 czerwca
 do 25 czerwca

Wkrótce wakacje c.d.

edukacja polonistyczna i edukacja społeczna

● głośne czytanie wiersza; opisywanie głównego bohatera utworu; numerowanie zdań zgodnie z kolejnością wypowiedzi bohatera; pisanie z pamięci ostatniego zdania wiersza; wypowiedzi na temat taty na podstawie własnych doświadczeń i wiersza; wypowiedzi na temat codziennych zajęć z tatą i sposobów spędzania z nim wolnego czasu; określanie cech (przymiotniki) i opisywanie swojego taty; zabawy
z elementami czytania – układanie rymów, tworzenie wyrazów z sylab, zabawy naśladowcze; wypowiedzi o tym, jak można okazać uczucia swojemu tacie; układanie i pisanie życzeń dla taty – pisownia zwrotów grzecznościowych; nauka wybranej zwrotki wiersza na pamięć; układanie zdań pasujących do ilustracji; pisanie zdania z pamięci

● wypowiedzi na temat miejsc letniego wypoczynku i ulubionych wakacyjnych zajęć; głośne i wyraziste czytanie wiersza; wypowiedzi  na temat prośby osoby mówiącej w wierszu; nauka fragmentu wiersza  pamięć; wypowiedzi na temat pisania i wysyłania kartek pocztowych z wakacji; wskazywanie innych sposobów utrzymywania wakacyjnego kontaktu z najbliższymi; pisanie pozdrowień z wakacji; wskazywanie czynności związanych z wysyłaniem widokówek; uzupełnianie kartki pocztowej – ustalenie jej adresata i nadawcy; przypomnienie zapisu zdania; układanie zdania z sylab i zapisywanie go w liniaturze; redagowanie wakacyjnych rad dotyczących bezpieczeństwa, przypomnienie numerów alarmowych, wykrzyknik w zdaniu rozkazującym; ustalenie, co to znaczy dostać świadectwo i promocję do drugiej klasy; gry i zabawy dydaktyczne rozwijające pamięć, utrwalające wiadomości z różnych dziedzin edukacji;

 

 

edukacja matematyczna

● utrwalanie wiadomości i umiejętności: dodawanie i odejmowanie
w zakresie 20, przeliczanie obiektów, ustawianie liczb w ciągu rosnącym, doskonalenie orientacji przestrzennej (prawa, lewa strona osoby stojącej tyłem
i przodem), rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne; obliczenia zegarowe i kalendarzowe – doskonalenie umiejętności praktycznych

● gry stolikowe, zagadki matematyczne; rozwiązywanie zadań tekstowych –analiza ilustracji; przypomnienie figur geometrycznych

● powtórzenie wiadomości – zabawy i gry matematyczne doskonalące dodawanie
i odejmowanie w zakresie 20

 

 

edukacja przyrodnicza

● przypomnienie numerów alarmowych

 

 

edukacja plastyczna i edukacja techniczna

● Moje wakacyjne plany – praca plastyczna

 

 

edukacja informatyczna

● Praca plastyczna w programie Paint

Podsumowanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności

 

 

edukacja muzyczna

● utrwalenie piosenki „Niech żyją wakacje”

● improwizacje ruchowe przy piosence

 

 

wychowanie fizyczne

● gry i zabawy w terenie: z elementem równowagi, zręcznościowe, marsz, trucht, bieżne, na czworakach, przeskakiwanie przez przeszkody

● propozycje wakacyjnych zabaw; rzuty do celów umieszczonych
na różnych wysokościach – kształtowanie zręczności i celności

 

RELIGIA KLASA „I”

Opr. B. Barwińska

DATA

TEMAT

CELE OGÓLNE

26.05.2020

Wniebowstąpienie Pana Jezusa – zaproszeniem do nieba.

- Ukazanie wydarzenia Wniebowstąpienia Pana Jezusa

- Zachęcanie do modlitwy w domu i w kościele

 

28.05.2020

Kardynał Stefan Wyszyński – naprawdę święty człowiek

- Zachęcanie do modlitwy dziękczynnej za dar życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

02.06.2020

Duch Święty i Jego prezenty

- Ukazanie biblijnego opisu zesłania Ducha Świętego

- Wzbudzenie pragnienia modlitwy do Ducha świętego

05.06.2020

Uczestniczę w procesji Bożego Ciała

- Wskazanie, że w Uroczystość Bożego Ciała czcimy  Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

- Kształtowanie postawy wdzięczności Jezusowi za sakrament Eucharystii i Jego obecność wśród nas

 

9.06.2020

Uczestniczę w procesji Bożego Ciała

- Wskazanie, że w Uroczystość Bożego Ciała czcimy  Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

- Kształtowanie postawy wdzięczności Jezusowi za sakrament Eucharystii i Jego obecność wśród nas

 

 

19.06.2020

Dziękuję Panu Jezusowi za Jego Miłość

- Ukazanie prawdy o miłości Pana Jezusa do wszystkich ludzi

- Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Jezusowi za Jego miłość

 

23.06.2020

Wakacje z Panem Jezusem

- Ukazanie wakacji jako czasu odpoczynku oraz spotkania z Bogiem i człowiekiem

- Wzbudzenie postawy wdzięczności Bogu za wakacje i piękno otaczającego świata

25.06.2020

Dziękujemy Panu Bogu za rok nauki w szkole

- Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego miłość

- Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za miłość do każdego człowieka

- zachęcanie do modlitwy rano i wieczorem

 

 

 J. ANGIELSKI KLASA I

26.05 - I like/I don't like. Mówimy o tym, jakie owoce lubimy. Historyjka obrazkowa, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru.

27.05 -  Super kanapki - poznajemy nazwy produktów żywieniowych, z których możemy stworzyć kanapki. Historyjka obrazkowa, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru,

1.06. – Słuchamy i śpiewamy zabawne piosenki z okazji Dnia dziecka. Piosenka.

3.06 – Food. Nazywamy nazwy produktów spożywczych. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru

9.06.2020. -  Powtórzenie wiadomości z tematu Jedzenie. Historyka obrazkowa, tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań.

10.06.2020 - Jakie dania są popularne w Polsce i w Wielkiej Brytanii? Historyka obrazkowa, tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

15.06.2020 – Polska i brytyjska flaga – uzupełniamy zdania i wskazujemy właściwe obrazki. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, opis flag.

23.06.2020 – Najważniejsze miejsca w Wielkiej Brytanii i w Polsce- czytamy tekst i wskazujemy właściwe zdjęcia. Historyka obrazkowa, tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

24.06.2020 – Słuchamy i czytamy bajeczkę „ Goldilocks and three bears” Historyka obrazkowa, tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.