• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

klasa II

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

25.05.2020r.

28.05.2020r.

 

 

Różni, a tacy sami

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- głośne czytanie wypowiedzi dzieci z różnych krajów europejskich, ustalenia z jakich krajów pochodzą dzieci i jakie noszą imiona, wypowiedzi na temat ich marzeń, pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat marzeń, próba ustalenia czy wszystkie marzenia są możliwe do spełnienia; wielka litera w nazwach państw i ich mieszkańców; przypomnienie kompozycji listu, pisanie listu do rówieśnika z innego kraju z wykorzystaniem potasowanie  – pisemna autoprezentacja, stosowanie zasad poprawnej pisowni, czy dzieci na całym świecie mają podobne marzenia, uzasadnienie swojego zdania

- wypowiedzi dzieci o swoich mocnych stronach i zainteresowaniach, czytanie opowiadania, rozmowa na temat poczucia własnej wartości, ćwiczenie autoprezentacji; redagowanie wypowiedzi na temat swoich umiejętności i ulubionych zajęć; pisanie liczebników porządkowych; wyrazy przeciwstawne – pisownia nie z przymiotnikami, zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej; wyrazy z ó niewymiennym

- głośne czytanie opowiadania, odpowiedzi na pytania do tekstu; próba oceny ważności potrzeb bohaterów opowiadania; samoocena – moje wybory przy robieniu zakupów; nauka godzenia się z uzasadnioną odmową; układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej i podanego słownictwa – uzupełnianie zdań należących do wstępu, rozwinięcia i zakończenia; zapisywanie liczebników głównych słowami

- głośne czytanie opowiadania, określenie miejsca akcji, wypowiedzi na temat przyczyny nieporozumienia, które przydarzyło się bohaterowi, ustalanie kolejności wydarzeń, próba samoodpowiedzi jak sobie radzić, gdy czegoś nie dosłyszymy, ocena zachowanie bohatera i udzielenie mu rad; wyszukiwanie zabawnych skojarzeń i tworzenie rymów; wyszukiwanie i wyjaśnianie przysłów dotyczących słuchania; przekształcanie zdań oznajmujących w zdania pytające i rozkazujące; utrwalenie pisowni wyrazów z ó niewymiennym; układanie zdań; rozmowa o chorobach wynikających z niedbałości o słuch i sposobu unikania hałasu w szkolenie

Potyczki ortograficzne. Ważne są ćwiczenia, gdy ó się nie wymienia

Czytanie wiersza, ustalenie jakie czynności wykonują jego bohaterowie, wyszukiwanie w tekście par rymujących się wyrazów i wyróżnionych wyrazów z ó niewymiennym, pisanie ich z pamięci, układanie z nimi zdań; synteza głoskowa wyrazów; pisanie wyrazów w kolejności alfabetycznej

 

Edukacja matematyczna

- ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb – uzupełnianie działań z okienkami, obliczanie długości w centymetrach i wagi w dekagramach, dopełnianie do 100; rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych

- sposoby oszczędzania i zalety systematycznego zbierania pieniędzy; doskonalenie rachunku pamięciowego – nominały banknotów;

Sprawdzam siebie – dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100; obliczanie długości; obliczenia zegarowe; obliczenia pieniężne; etapowe rozwiązanie złożonego zadania tekstowego na porównywanie różnicowe, rozwiązanie zadania wymagającego obliczeń pieniężnych  i wagowych, obliczanie działań mnożenia i dzielenia; obliczenie ceny jednostkowej produktów

- rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 – ćwiczenie rachunku pamięciowego, liczenie po 10 do 100 i po 100 do 1000; uzupełnienie ciągu liczbowego do 1000; poznanie zapisu liczb –setkami; przeliczanie pieniędzy (dziesiątkami i setkami), odczytywanie danych z diagramu słupkowego, porównywanie danych

- rachunek pamięciowy – dodawanie i odejmowanie w poznanym zakresie; obliczenia pieniężne – dodawanie i odejmowanie pełnych setek, odczytywanie danych z rysunku, obliczenia pieniężne, obliczanie długości, układanie zadań do podanych formuł matematycznych

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – dobieranie liczb spełniających podane warunki

 

Edukacja przyrodnicza

- Wyszukiwanie na mapie państw sąsiadujących z Polską i czytanie ich nazw

- podawanie przyczyn niesłyszenia; choroby wynikające z niedbania o słuch; jak dbać o słuch; poznanie pracy lekarza laryngologa

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- ilustrowanie własnych marzeń – praca plastyczna dowolną techniką

- „Oczytana sowa” – wykonanie pracy plastycznej zgodnie z instrukcją

- „Tańczące klauny” – wykonanie zabawki

 

Edukacja informatyczna

- Stworzenie programu, w którym duszek opowiada historię oraz zmieniają się tła

 

Edukacja muzyczna

- Nauka piosenki „Bo co może mały człowiek’

- poznanie budowy  brzmienia kontrabasu

- Improwizacja ruchowa

 

Wychowanie fizyczne

- prowadzenie piłki ręką i nogą – kozłowanie, celowanie do bramki

- zabawy i gry bieżne – indywidualne ćwiczenie startu wysokiego, bieg szybki na krótkim dystansie

- skoki obunóż, skoki z miejsca i z rozbiegu

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

29.05.2020r.

4.06.2020r.

 

 

Piękna nasza Polska cała

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

- słuchanie legendy, elementy fantastyczne w legendzie, wypowiedzi opisujące drogę rzeki od źródła po ujście, opis biegu Wisły, uzupełnianie zdań nazwami geograficznymi na podstawie tekstu, wielka litera w nazwach miast, rzek, mórz i gór, przypomnienie czym jest legenda – wspólne ustalenie jakie legendy zostały wymienione w opowiadaniu, przypomnienie innych legend związanych z powstaniem polskich miast, układanie zdań pytających i rozkazujących, dobieranie określeń do wyrazów, przypomnienie znaków interpunkcyjnych stawianych na końcu zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących,

- głośne czytanie wiersza, czytanie informacji na temat najpopularniejszych obiektów i zabytków w Krakowie, rozwiązywanie zagadek dotyczących zabytków Krakowa, wypowiedzi dzieci na temat Krakowa na podstawie przeczytanych tekstów i własnych doświadczeń; wielka litera w nazwach budowli i zabytków, kolorowanie herbu Krakowa, układanie zdań z podanymi wyrażeniami, wyjaśnienie znaczeń wyrazu krakowiak, kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące strój krakowski kobiety na podstawie ilustracji, nazwy elementów stroju

- głośne czytanie legendy, opowiadanie o powstaniu Warszawy na podstawie legendy, wyjaśnienie, dlaczego Warszawa ma w herbie syrenkę, dobieranie wypowiedzi do postaci z legendy, porządkowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w legendzie, porównywanie wyglądu syreny z legendy z syreną z herbu o omówienie różnic, ustne opisywanie herbu Warszawy, uzupełnienie zdań opisujących herb stolicy; poznawanie wybranych zabytków, pomników, budowli stolicy na podstawie różnych źródeł

- głośne czytanie wiersza, wyjaśnienie nazwy miasta Toruń na podstawie legendy i źródeł historycznych; słuchanie informacji o  dokonaniach Mikołaja Kopernika przedstawionego na zdjęciu, pisanie nazw planet w kolejności w jakiej są ustawione względem Słońca – wielka litera w nazwach planet, kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące pomnik wykonany według własnego projektu, tworzenie wyrazów za pomocą przyrostków i układanie z nimi zdań.

Dzień odkrywców. Gwiazdy i planety

Słuchanie i czytanie fragmentów książki W. Chotomskiej „Dzieci pana Astronoma”, wyjaśnienie czym jest Układ Słoneczny, czytanie ze zrozumieniem informacji o Układzie Słonecznym, odpowiedzi na pytania

I uzupełnianie zdań na podstawie przeczytanych informacji, stosowanie liczebników porządkowych do określania kolejności planet i ich ciał niebieskich

Edukacja matematyczna

- wprowadzenie pojęcia kilometr; szacowanie odległości 1km, odczytywanie danych z rysunku i obliczanie odległości w metrach, rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – wykorzystanie rysunków schematycznych, obliczanie odległości w metrach, obliczenia pieniężne, reszta; dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek i setek, porównywanie liczb i kwot

- przyrządy pomiarowe, odległości i obiekty mierzone za ich pomocą, wskazywanie miejsca setek, dziesiątek i jedności w liczbach trzy cyfrowych, powiększanie liczb  o 100, skróty stosowane w układach pozycyjnych ; zapisywanie cyframi liczb przedstawionych na liczydle koralikowym, pisanie kolejnych liczb trzycyfrowych wg podanego wzoru

- obliczenia pieniężne w zakresie 1000, nominały banknotów, które są w obiegu; obliczanie odległości na podstawie ilustracji, odczytywanie zakodowanych liczb trzycyfrowych, obliczanie różnicy; dodawanie odejmowanie dziesiątek i setek do /od/ liczby trzycyfrowej; rozwiązywanie zadania tekstowego; Pomyślę i rozwiążę – rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych, porównywanie różnicowe, obliczenia wagowe, pieniężne, obliczanie długości

- rachunek pamięciowy – mnożenie i dzielenie, odczytywanie danych z diagramu słupkowego, układanie pytań; rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne, wykorzystanie schematu rysunku; obliczenia zegarowe w systemie 24 godzinnym – mini test dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,

- mnożenie i dzielenie liczb , ustawianie wyników w ciągu rosnącym

 

Edukacja przyrodnicza

- znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie; Wisła najdłuższa rzeka Polski, wskazywanie na mapie Baraniej Góry, Morza Bałtyckiego i większych miast nad Wisłą; wprowadzenie pojęć źródło, ujście, lewy brzeg, prawy brzeg rzeki

- wskazywanie Krakowa na mapie Polski

- wskazywanie Warszawy na mapie Polski, odczytywanie większych miast na trasie z Krakowa do Warszawy, poznanie ważnych obiektów w Warszawie

- zdobycie wiedzy o znanym polskim astronomie Mikołaju Koperniku

- wskazanie Torunia na mapie Polski, poznanie ważnych obiektów w Toruniu

- wyjaśnienie czym jest Układ Słoneczny; położenie planet względem Słońca; warunki życia na Ziemi (odpowiednia temperatura, obecność wody i tlenu)

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- „Lajkonik” – wykonanie pracy przestrzennej zgodnie z instrukcją

- „Syrenka” – wykonanie pracy przestrzennej z różnych materiałów

- wymyślanie i rysowanie własnych projektów pierników,

- Planety i Układ Słoneczny -  malowanie plasteliną

 

 

Edukacja informatyczna

- Stworzenie programu, w którym duszek opowiada historię oraz zmieniają się tła

 

Edukacja muzyczna

- Nauka piosenki „To nasza ojczyzna”

- śpiewanie i tańczenie „Trojaka”

 

Wychowanie fizyczne

- marszobieg w terenie, pokonywanie przeszkód naturalnych lub sztucznych, rzuty do celu, ćwiczenia równoważne

- zabawy i ćwiczenia z piłką – rzucanie i chwytanie, odbijanie piłki, kozłowanie w miejscu, marszu i w biegu

- Gry i zabawy ruchowe z piłką – rzuty piłką do kosza

 

 

Data

Blok tematyczny

Treści kształcenia

 

5.06.2020r.

.

 

Już wkrótce lato

 

- rozmowa o wakacyjnych planach, czytanie informacji na temat polskich miejscowości  i atrakcji turystycznych w różnych zakątkach Polski, wybór najciekawszych i uzasadnienie wyboru, uzupełnienie zdań nazwami miejscowości na podstawie tekstu, wyszukiwanie innych ciekawych miejsc i wyszukiwanie  informacji w dostępnych źródłach, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat innych atrakcji turystycznych w miejscowości w której  mieszkają dzieci

 

Edukacja matematyczna

- tworzenie zbiorów, przeliczanie i porównywanie liczby dzieci wybierających się w różne miejsca Polski, doskonalenie rachunku pamięciowego w grze matematycznej

 

Edukacja przyrodnicza

- kierunki na mapie, położenie swojej miejscowości na mapie Polski; atrakcje turystyczne swojej miejscowości; wskazywanie na mapie granic Polski, Warszawy i własnej miejscowości

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

 

Edukacja informatyczna

- Stworzenie programu, w którym duszek opowiada historię oraz zmieniają się tła c.d.

 

Edukacja muzyczna

 

Wychowanie fizyczne

- podawanie i chwytanie piłki, kozłowanie, rzuty do celu

 

 

8.06.2020r.

25.06.2020r.

 

.

 

Już wkrótce lato

 

- rozmowa o wakacyjnych planach, czytanie informacji na temat polskich miejscowości  i atrakcji turystycznych w różnych zakątkach Polski, wybór najciekawszych i uzasadnienie wyboru, uzupełnienie zdań nazwami miejscowości na podstawie tekstu, wyszukiwanie innych ciekawych miejsc i wyszukiwanie  informacji w dostępnych źródłach, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat innych atrakcji turystycznych w miejscowości w której  mieszkają dzieci tworzenia wyrażeń  przyimkowych i używanie ich w wypowiedzi pisemnej o wakacyjnych planach, intuicyjne określenie rodzaju rzeczownika i przymiotnika w liczbie pojedynczej i mnogiej, uzupełnianie zdań nazwami kierunków geograficznych, wielka litera w nazwach miejscowości i imionach.

-  swobodne wypowiedzi na temat planów związanych z uczczeniem Dnia Ojca: poznanie opowiadania, odpowiedzi na pytania do tekstu, wskazywanie bohaterów i określanie ich cech, ustalenie kolejności wydarzeń, wymyślanie i pisanie propozycji niespodzianek dla taty, przymiotniki określające tatę, ułożenie i napisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi jaki jest tata, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat zajęć najchętniej wykonywanych przez tatę; omówienie roli ojca w rodzinie, sposoby okazywania mu miłości i szacunku

- swobodne wypowiedzi na temat ich doświadczeń turystycznych, gromadzenie słownictwa związanego z tematem, czytanie tekstu informacyjnego, ustalenie jak turysta powinien przygotować się do wycieczki, uzupełnienie listy wyposażenia turysty, zapisywanie rad  dla początkującego turysty, oglądanie i zapisywanie przewodników turystycznych i wypowiadanie się na ich temat, tworzenie kart  do przewodnika turystycznego po swojej miejscowości, układanie zdań w liczbie pojedynczej i mnogiej, zapisywanie adresu, przypomnienie skrótów adresowych

- czytanie rymowanek, formułowanie zasad zachowania opisanych w rymowankach, układanie i recytacja rymowanek dotyczących bezpiecznego zachowania podczas wakacji, tworzenie rad w postaci zakazu , ostrzegawczych i informacyjnych, rozmowa na temat bezpiecznego zachowania i wyboru bezpiecznych miejsc do zabaw podczas wakacji, ćwiczenia w redagowaniu pisemnych wypowiedzi, unikanie powtórzeń, zapisywanie swojego adresu, pisownia zwrotów grzecznościowych i skrótów adresowych, utrwalanie wyrazów z ó, u, rz, ż korzystanie ze słownika ortograficznego

Dzień odkrywców. Do zobaczenia w trzeciej klasie

- zapoznanie się z opowiadaniem, sprawdzenie rozumienia tekstu, prośba oceny zachowania bohaterów, tworzenie listy rad dla nich, wypowiedzi na temat opowiadania, wypowiedzi o mijający roku nauki, najciekawszych zajęciach, najzabawniejszych sytuacjach i największych osiągnięciach indywidualnych i zespołowych, gry i zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności polonistyczne i przyrodnicze; przypomnienie i zapisywanie nazw przedmiotów potrzebnych w czasie wakacyjnych wypraw oraz właściwego ubioru i wyposażenia turystów w górach; uzupełnianie diagramu krzyżówki, uzupełnianie tekstu z lukami

 

Edukacja matematyczna

- tworzenie zbiorów, przeliczanie i porównywanie liczby dzieci wybierających się w różne miejsca Polski, doskonalenie rachunku pamięciowego w grze matematycznej

- rozwiązywanie zagadki logicznej i łamigłówki z hasłem, obliczenia zegarowe, zaznaczanie godzin na zegarze; obliczanie ceny jednostkowej produktów na podstawie ilustracji, rozwiązywanie zadań tekstowych  - obliczenia pieniężne, zegarowe, korzystanie z rysunku schematycznego, przedstawianie wskazanych liczb za pomocą działań dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, obliczanie sum i różnic w zakresie 100, układanie wyników w ciągu malejącym

- zabawy matematyczne utrwalające liczenie setkami do 1000, rozwiązywanie zadania złożonego, rozwiązywanie zadania wymagającego logicznego myślenia, odkrycie zasady tworzenia zasady układu kolumnowo – szeregowego, dostrzeganie regularności we wzorach, przeliczanie elementów wskazanych zbiorów; odczytywanie danych z diagramu kołowego, porównywanie liczb, dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000, odczytywanie i zapisywanie hasła

- zabawy dydaktyczne doskonalące dodawanie i odejmowanie; zapisywanie liczb w ciągu rosnącym i malejącym, porównywanie liczb , omówienie zasady gry stolikowej „Spływ kajakowy”

- gry i zabawy utrwalające wiadomości i umiejętności matematyczne

 

 

Edukacja przyrodnicza

- kierunki na mapie, położenie swojej miejscowości na mapie Polski; atrakcje turystyczne swojej miejscowości; wskazywanie na mapie granic Polski, Warszawy i własnej miejscowości

- wyjaśnienie pojęcia rośliny chronione, wyszukiwanie w dostępnych źródłach i czytanie informacji o wybranych roślinach chronionych, przyczyny obejmowania ochroną niektórych roślin

- poznawanie zawodu przewodnika turystycznego

- numery alarmowe do służb ratowniczych; ćwiczenie powiadomienia służb ratunkowych o niebezpiecznym zdarzeniu, poprawne przekazywanie swojego adresu

 - przypomnienie zasad zachowania się na drogach, ulicach  w ich pobliżu, poznawanie wybranych znaków drogowych nakazu i zakazu

- ocena miejsca zabawy pod względem bezpieczeństwa, stosowanie zasad bezpiecznej zabawy

 - Wakacyjne wędrówki po Polsce – gra utrwalająca wiedzę o wybranych polskich miastach

 

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna

- wakacyjny obrazek – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik

- „Żaglówka dla taty’ – wykonanie kompozycji przestrzennej lub obrazka z różnych materiałów zgodnie z instrukcją

- wykonanie przewodnika po własnej miejscowości

 

Edukacja informatyczna

- Stworzenie programu, w którym duszek opowiada historię oraz zmieniają się tła c.d.

- rozwiązywanie zadań sprawdzających wiedzę z II klasy

 

Edukacja muzyczna

- nauka piosenki „Niech żyją wakacje”

- realizacja schematu rytmicznego

- przypomnienie piosenek z całego roku szkolnego

 

Wychowanie fizyczne

- podawanie i chwytanie piłki, kozłowanie, rzuty do celowanie toru przeszkód, rzuty do celu, bieg na krótkich dystansach, skoki przez skakankę, toczenie piłki

- gry i zabawy na placu zabaw – wspinanie się, schodzenie z pochylni, omijanie przeszkód, bezpieczne miejsca do zabawy

 

 

J. ANGIELSKI KLASA II

25.05 - Utrwalamy czynności codzienne - śpiewamy piosenki. Piosenka.

28.05 – Poznajemy nazwy dyscyplin sportowych. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru.

1.06. – Słuchamy i śpiewamy zabawne piosenki z okazji Dnia dziecka. Piosenka.

5.06 – Opowiadamy o swoich upodobaniach sportowych. Historyjka obrazkowa, wypowiedź według wz08.06.2020 - Football - czytamy i tłumaczymy tekst. Tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

15.06.2020 – Uczymy się piosenki o sporcie – utrwalamy nazwy czynności. Piosenka

19.06.2020 – „ 10 najbardziej niezwykłych dyscyplin sportowych na świecie” - film

22.06.2020 – How are you?  - mówimy jak się czujemy. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań.

25.06.2020 - Słuchamy i czytamy bajeczkę „ The hare and the tortoise”.  Historyka obrazkowa, tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

 

Religia

L.P

Temat – Klasa II

Data

Treści

1.

Maryja Matką Kościoła

26.05.2020

Maryja Matką Kościoła – wspólnoty ludzi wierzących.                                            Postawa wdzięczności wobec Jezusa i Maryi – Matki Kościoła.

2.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

28.05.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

3.

Z Maryją wielbimy Pana Boga

02.06.2020

Maryja wzorem uwielbiania Boga.             Postawa uwielbienia i posłuszeństwa Bogu.

4.

Pan Jezus posyła Ducha Świętego

03.06.2020

Zesłanie Ducha Świętego – dar Pana Jezusa
dla uczniów.

Postawa wiary i otwartości na działanie Ducha Świętego.

 

5.

 

Trójca Święta

09.06.2020

Trójca Święta – jedność Osób: Ojca, Syna
i Ducha Świętego.                                   Postawa wdzięczności za obecność Trójcy Świętej w naszym życiu.

6.

 

Dziękujemy Panu Jezusowi za miłość

 

23.06.2020

Miłość Pana Jezusa do ludzi.                    Postawa wyrażania miłości i wdzięczności Jezusowi za Jego miłość.

7.

 

Żyć w przyjaźni
z Bogiem – wakacje

25.06.2020

Wakacje – czas dany od Boga.              Pogłębianie przyjaźni z Panem Bogiem.      Postawa wdzięczności Bogu za dar wakacji
i piękno stworzonego świata.

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.