• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA KLASA III OD 25.05.2020 DO 05.06.2020

DATA

BLOK TEMATYCZNY

TREŚCI KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJACH

25.05 – 27.05.2020

W świecie książek

Edukacja polonistyczna i społeczna

- głośne czytanie wiersza ,,Ale heca”, wyszukiwanie wyrazów z h, ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów z h, ćwiczenia w rozpoznawaniu rzeczowników, przymiotników i czasowników, dobieranie przymiotników do rzeczowników, tworzenie form liczby mnogiej rzeczowników,

- sporządzenie metryczki lektury ,,Karolcia”, poznanie autorki i jej twórczości, określanie miejsca i czasu akcji, wskazanie postaci pierwszo – i drugoplanowych, określanie cech wyglądu i charakteru postaci, przypomnienie zapisu adresu, układanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, wskazywanie wydarzeń realistycznych i fantastycznych, samodzielne redagowanie wymyślonej przygody Karolci, przypomnienie kompozycji opowiadania, utrwalenie pisowni wyrazów z ch i h, układanie zdania z wybranym wyrazem w formie życzenia, zamiana zdań z dialogu na zdania złożone

Edukacja matematyczna:

- praca z kartą Pomyślę i rozwiążę,

- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie tysiąca, obliczenia w metrach i kilometrach, odczytywanie danych z rysunku, tworzenie rysunków pomocniczych do rozwiązania zadania

- sprawdzian wiadomości i umiejętności

Edukacja techniczna i plastyczna

- wykonanie magicznego koralika

Wychowanie fizyczne:

- zabawy ogólnorozwojowe rozwijające psychomotorykę.

28.05 - 03. - 02.06.2020

Maj wokół nas

Edukacja polonistyczna i społeczna:

-czytanie wiersza Dywan, wyszukiwanie wyrazów określających zajęcia wiosny, dobieranie do nich rzeczowników, przypomnienie poznanych części mowy, ,rozpoznawanie rzeczownika, czasownika, przymiotnika, wyszukiwanie czasowników w czasie przeszłym, pisemnie redagowanie opowiadania z wykorzystaniem podanego słownictwa, zasady zachowania się podczas burzy

- czytanie tekstu informacyjnego o zbiornikach wodnych, rodzina wyrazów – dopisywanie wyrazów pokrewnych, pisanie czasowników w  3 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, wyjaśnienie związków frazeologicznych i przysłów związanych z wodą, pisemnie wyrażenie opinii o sytuacji opisanej w tekście,

- czytanie wiersza Żuraw i czapla, ocena zachowania bohaterów utworu i udzielenie im rad dotyczących wyjaśniania i uzasadniania swojego wyboru, określanie cech żurawia i czapli,  - zapisywanie przymiotników i imiesłowów opisujących ich zachowanie , dostrzeganie analogii między zachowaniem ptaków i ludzi, przypomnienie sposobu zapisywania dialogu, zamiana mowy zależnej w niezależną,  - przekształcanie zdań pojedynczych na zdania złożone, ćwiczenia ortograficzne – wyrazy z ż w wierszu, układanie z nimi zdań, czytanie tekstu informacyjnego o jeziorze jako o ekosystemie wodnym, wielka litera w nazwach geograficznych

- wypowiedzi o kwiatach kwitnących  w maju, układanie nazw kwiatów w kolejności alfabetycznej, utrwalenie wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku, tworzenie czasowników i przymiotników od rzeczowników, utrwalenie pisowni wyrazów z ch, h oraz nie z czasownikami, indywidualne układanie i pisanie twórczego opowiadania ,,jestem nasionkiem kwiatka”.

Edukacja matematyczna:

- poznanie sposobu mnożenia dzielenia setek w zakresie 1000, rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie odległości  w metrach, obliczenia zegarowe, pieniężnie, przypomnienie nominałów  banknotów, które są w obiegu,

- mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000- szacownie i obliczanie wagi wybranych przedmiotów, wprowadzenie pojęcia kwintal, przypomnienie pojęcia tona, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych z wykorzystaniem danych odczytanych z ilustracji, przypomnienie pojęcia kwartał i nazw miesięcy w kolejnych kwartałach,

-ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb przez 10 w zakresie 1000, zapis cyfrowy wskazanej liczby dziesiątek, rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia długości w metrach  i kilometrach, sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, zamiana centymetrów na milimetry i odwrotnie.

 

Edukacja przyrodnicza:

- omówienie niebezpieczeństw i zagrożeń , jakie stwarza burza, przypomnienie zasad zachowania się podczas burzy,

- znaczenie wody dla organizmów żywych, wody stojące, płynące i zbiorniki wodne, szacowanie, jaki obszar zajmują wody i lądy na kuli ziemskiej, krążenie wody w przyrodzie, stany skupienia wody,

- jezioro jako ekosystem wodny, życie zwierząt i roślin nad wodą,

- rozpoznawanie i nazywanie kwiatków kwitnących w maju, korzyści związane z uprawą kwiatów, przypomnienie warunków potrzebnych roślinie do rozwoju i życia

 

Edukacja plastyczna i edukacja techniczna:

-rysowanie jeziora jako ekosystemu, ,,Jezioro w słoiku”, kompozycja przestrzenna z modeliny, plasteliny, pisku itp.

Edukacja muzyczna:

- wyrażanie muzyki środkami plastycznymi - ,,Walc kwiatów” P. Czajkowskiego

Edukacja informatyczna:

- wprowadzenie do systemu dwójkowego

- Wychowanie fizyczne:

-zabawy bieżne, skoczne i  z piłkami

03..06 – 08.06. 2020

W świecie dzieci

Edukacja polonistyczna i społeczna:

-poznanie wybranych praw dziecka na podstawie książki M. Terlikowskiej ,,Drzewo do samego nieba”, opracowanie metryczki książki, poznanie dokumentów prawnych np. Konwencja o prawach dziecka, Statut szkoły, pisownia nie z z przymiotnikami, wielka litera w imionach i nazwiskach,

- poznanie zadań Rzecznika Praw Dziecka, prawa innych ludzi i instytucje stojące na straży ich przestrzegania, ćwiczenia wzbogacające język, synonimy wyrazu dziecko, zamiana zdań złożonych na pojedyncze według wzoru,

-czytanie wiersza  Wędrówka, ustalenie dokąd i z kim się wybiera osoba wypowiadająca się w wierszu, przypomnienie zasad i utrwalenie pisowni wyrazów z rz, ó(rz wymiennym, po spółgłoskach, ó wymiennym i niewymiennym, w zakończeniach ówka, ), określnie sposobu wykonania czynności jak?, uzupełnianie zdań przysłówkami, ćwiczenia w poprawnym konstruowaniu zdań

-czytanie opowiadania o J. Korczaku, wyszukiwanie w dostępnych źródłach informacji o dorobku literackim Korczaka, czytanie notatki o J. Korczaku – wyszukiwanie czasowników i określanie ich czasu, zmiana czasu teraźniejszego czasownika na czas przeszły, utrwalenie pisowni wyrazów z ż niewymiennym,

- czytanie informacji związanych z czerwcem oraz informacji z karty kalendarza, wyjaśnienie znaczenia czerwcowych przysłów, pisownia nazw świąt wielką literą, rozwiązywanie krzyżówek, wyszukiwanie wyrazów krytych w zdaniach, określanie rodzaju rzeczowników, pisownia wyrazów z ó i u,

Edukacja matematyczna:

-rozwiązywanie zadań doskonalących logiczne myślenie, porządkowanie długości w porządku rosnącym, stosowanie miar milimetr, centymetr, metr, zamiana metrów na centymetry i odwrotnie, doskonalenie dodawania, mnożenia i dzielenie, etapowe rozwiązywanie  zadań złożonych, obliczanie czasu, układanie liczb trzy –, cztero , i pięciocyfrowych w ciągu rosnącym, przypomnienie znaków rzymskich, od I – XII, odczytywanie liczb zapisanych za pomocą znaków rzymskich, pisanie dat, liczb i lat za pomocą znaków rzymskich

Edukacja plastyczna

-Drzewo praw – przedstawienie praw dzieci w formie drzewa

Edukacja informatyczna

-wyszukiwanie informacji na temat Rzecznika Praw Dziecka

Edukacja muzyczna

- zabawy i pląsy  dzieci w dawnych czasach

 

 

09.06 – 19.06 2020

W Europie

Edukacja polonistyczna i społeczna

-czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych o krajach sąsiadujących z Polską, wyjaśnienie pojęcia Słowianie, pisanie nazw państw i ich mieszkańców wielką literą,

- czytanie opowiadania Dwa tygodnie w Europie symbole i znaki Unii Europejskiej, wyszukiwanie informacji o UE, pisownia nazw państw i utworzonych od nich przymiotników, rozpoznawanie nazw państw , z których pochodzą bohaterowie książek dla dzieci, praca z tekstem informacyjnym o upodobaniach kulinarnych mieszkańców Europy, poznawanie nazw potraw i uzupełnianie nimi zdań, zasady higieny i kulturalnego spożywania posiłków

Edukacja matematyczna

- doskonalenie rachunku pamięciowego, rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi, wskazywanie jedności , dziesiątek, setek, tysięcy dziesiątek tysięcy i setek tysięcy, porównywanie liczb, cen, odległości, stosowanie znaków ,<,> , stosowanie określeń najdroższy, najtańszy,

-rozszerzenie zakresu liczbowego do miliona, odczytywanie i zapisywanie liczb wielocyfrowych, porządkowanie cyfr wielocyfrowych w ciągu rosnącym i malejącym, ustalenie siły nabywczej pieniądza,

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych typu

70 000+ 10 000, 10 000 – 8000, rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, porównywanie różnicowe, układ pozycyjny cyfr

Edukacja przyrodnicza

- wskazywanie na mapie Polski i jej sąsiadów, wskazywanie kierunków na mapie, wskazywanie krajów należących do Unii Europejskiej

Edukacja plastyczna i techniczna

Flaga Unii Europejskiej – wykonanie pracy  plastycznej

Edukacja informatyczna

- wyszukiwanie wiadomości na temat fauny i flory w wybranych państwach Europy,

Edukacja muzyczna

- słuchanie i nauka I zwrotki hymnu Unii Europejskiej

Wychowanie fizyczne

Zabawy podwórkowe z piłkami

 

22.06 – 25.06 2020

Wkrótce wakacje

Edukacja polonistyczno – społeczna

- czytanie opowiadania Czarodziej, wskazanie bohaterów, określanie miejsca  akcji, uzupełnianie notatki, opisywanie  cech wyglądu ojca, zaznaczanie czasowników  i rzeczowników w zdaniach,

- słuchanie tekstu informacyjnego na temat sprawdzania przytomności i oddechu osób poszkodowanych , rozmowa o umiejętności udzielania pierwszej pomocy, , tworzenie i zapisywanie rad dla odpoczywających nad wodą, na wsi, w górach i w lesie, utrwalenie wiadomości o rodzajach zdań,

- uzupełnianie metryczki lektury ,,O psie, który jeździł koleją”, porządkowanie wydarzę opisanych w książce o psie Lampo, nadawanie im tytułów, uzupełnianie zdań złożonych, rola przecinka w tych zdaniach, utrwalenie wiadomości o rzeczowniku,

- wypowiedzi o wakacyjnych planach, ćwiczenia w pisaniu krótkich wypowiedzi, twórcze opowiadanie o wymarzonych wakacjach, , czytanie informacji o pochodzeniu nazw letnich miesięcy, wyjaśnienie przysłów o wakacyjnych miesiącach, wyszukiwanie informacji na kartce z kalendarza i uzupełnianie dat, rozwiązywanie zagadek, rebusów ortograficznych,

Edukacja matematyczna

- rozwiązywanie zadań wymagających umiejętności praktycznych – obliczenia kalendarzowe, zapisywanie dat, używanie znaków rzymskich, porządkowanie dat w układzie chronologicznym, obliczanie obwodu figur geometrycznych, obliczanie czasu trwania czynności, odczytywanie i zaznaczanie godzin na zegarze, obliczenia pieniężne i porównywanie kwot, układanie liczb trzycyfrowych, zapisywanie liczb słowami, odczytywanie wskazań termometrów, rozwiązywanie zadań złożonych wymagających

Obliczanie kilku sum w zakresie 10 000, wykonywanie obliczeń pieniężnych, porównywanie kwot, nominały używane na banknotach, rozwiązywanie zadań złożonych, odczytywanie danych z ilustracji  i z diagramu słupkowego.

Edukacja przyrodnicza

- zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw, przypomnienie numerów telefonów alarmowych, zmiany w przyrodzie w lipcu i sierpniu

Edukacja plastyczna i techniczna

- wykonanie prezentu dla taty ( krawat)

Edukacja informatyczna

- rozwiązywanie zadań na płycie

Edukacja muzyczna

- zabawa ruchowa przy piosence ,,Zasiali górale”

Wychowanie fizyczne

- ogólnorozwojowe ćwiczenia fizyczne(skoki na skakance, rzuty do celu, biegi, skoki itp.)

 

Język angielski kl. III

 

25.05. - Uczymy się miesięcy - piosenka. piosenka, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

26.05 - Uczymy się nazw pór roku - piosenka. piosenka, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

2.06.  – Słuchamy i czytamy historyjkę „ I like spring”. Historyjka obrazkowa.

4.06. – Mówimy co lubimy robić i co nam się podoba wiosną. Wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny.

08.06.2020 - Let's travel. Oglądamy film o stolicy Wielkiej Brytanii. Film

09.06.2020 - What's the time? - Podajemy pełne godziny i wpół do. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań.

 

22.06.2020 – Poznajemy słownictwo związane z podróżowaniem – film

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.