• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

J. polski VIII

l.p.

Data

Tematy lekcji

Realizowane treści programowe

1.

25.05.2020

Poezja w dwudziestoleciu międzywojennym.

 utrwalenie wiadomości o poetach; przypomnienie problematyki utworów;

2.

25.05.2020

Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości.

powtórzenie wiadomości z zakresu słowotwórstwa;                                             wykonywanie ćwiczeń;

3.

28.05.2020

Ćwiczenia redakcyjne – piszemy ogłoszenie, reklamę.

przypomnienie wiadomości o budowie ; redagowanie ogłoszenia i reklamy na zadany temat;

4.

29.05.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

5.

29.05.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

6.

01.06.2020

Współczesność – poezja w naszej literaturze.

utrwalenie wiadomości o wybranych poetach; przypomnienie problematyki utworów;

7.

01.06.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

8.

01.06.2020

Rodzaje i gatunki literackie.

utrwalenie wiadomości o rodzajach literackich; rozpoznawanie tekstów literackich;

9.

04.06.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

10.

05.06.2020

Współczesność – proza w naszej literaturze.

utrwalenie wiadomości o pisarzach;     przypomnienie problematyki utworów;

11.

08.06.2020

Powtórzenie wiadomości – rozwiązujemy test.

 rozwiązywanie testu;

12.

08.06.2020

Zapoznanie się z arkuszem diagnostycznym przed egzaminem.

powtórzenie wiadomości;                                             wykonywanie ćwiczeń w arkuszu;

13.

15.06.2020

Przed egzaminem – utrwalenie wiadomości.

przypomnienie wiadomości o budowie różnych form wypowiedzi;

14.

15.06.2020

Przed egzaminem – jak czytać polecenia, jak poprawnie odpowiadać .

analiza przykładowych poleceń;              ćwiczenia w udzielaniu prawidłowych odpowiedzi;

15.

15.06.2020

Przed egzaminem – argument, opinia

przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność formułowania argumentu, opinii;

16.

19.06.2020

Po egzaminie – co było łatwe, a co sprawiło mi trudność?

rozmowa na temat egzaminu;

17.

22.06.2020

Czytanie wybranych tekstów prozatorskich.

przedstawienie swoich ulubionych pisarzy;

18.

22.06.2020

Czytanie wybranych tekstów lirycznych.

przedstawienie swoich ulubionych poetów; czytanie wierszy;

19.

25.06.2020

Na pożegnanie – podsumowanie.

moje plany na przyszłość;

 

J. ANGIELSKI KLASA VIII

25.05. – Zadania egzaminacyjne - czytanie ze zrozumieniem. Tekst narracyjny.

27.05. – Prośby i sugestie w mowie zależnej. wypowiedź według wzoru.

28.05. Zdania warunkowe – powtórzenie. Wypowiedź według wzoru.

1.01 – Oglądamy krótki film UNICEF o sytuacji dzieci na świecie. Film

2.06 – Wypowiedź pisemna – e-mail. E-mail, ogłoszenie.

3.06 – Przymiotniki i przysłówki – powtórzenie wiadomości. Tekst narracyjny, opis.

08.06.2020 - Zadania egzaminacyjne - ćwiczenia. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny

10.06.2020 - Zadania egzaminacyjne - ćwiczenia. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny

15.06.2020 – Royal family – film o rodzinie królewskiej. Film

22.06.2020 – British Food tour – film o typowym brytyjskim jedzeniu. Film

24.06.2020 - „ Ile angielskich słów musisz znać?” - film

25.06.2020 - „ Holidays czy vacation – wakacje? – film

 

 

 J. niemiecki kl. VIII

26.05.2020      Im Mai wird eine Klassenfahrt stattfinden. (planowanie wycieczki – słownictwo)

29.05.2020      Was wird auf dem Programm stehen? (plan zwiedzania – słownictwo)

02.06.2020      Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. (czas Futur I)

05.06.2020      Fokus Wiederholung (powtórzenie wiadomości)

09.06.2020      Badanie wyników nauczania.

12.06.2020      Dzień wolny

16.06.2020      Egzamin klasy VIII

19.06.2020      Grammatik Kompakt. (powtórzenie gramatyki)

23.06.2020      Szwajcaria przewodnik turystyczny – oglądamy film.

26.06.2020      Zakończenie roku szkolnego

 

Geografia kl.VIII

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

25.05.2020

Warunki naturalne Australii i Oceanii.

Położenie geograficzne Australii i Oceanii.

 

Środowisko przyrodnicze Australii
i Oceanii.

 

Ukształtowanie powierzchni.

 

Strefy klimatyczno-roślinne.

 

Znaczenie terminu basen artezyjski

03.06.2020

Ludność i gospodarka Australii.

Liczba ludności i gęstość zaludnienia Australii.

 

Rozmieszczenie ludności

 

Rdzenni mieszkańcy Australii.

 

Cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych.

 

Surowce mineralne.

 

Przemysł przetwórczy i przemysł zaawansowanych technologii.

 

Znaczenie turystyki.

 

08.06.2020

Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

Położenie obszarów okołobiegunowych.

Znaczenie terminów: góra lodowa, lądolód, pak lodowy, lodowiec szelfowy, nunatak.

Środowisko geograficzne Arktyki i Antarktyki.

Klimat Antarktydy.

Dzień polarny i noc polarna.

Gatunki roślin i zwierząt na obszarach Arktyki i Antarktyki.

Ludy zamieszkujące Arktykę i warunki ich życia.

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych

22.06.2020

Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce

Status prawny Antarktydy.

Badania obszarów okołobiegunowych.

Zakres współcześnie prowadzonych badań na obszarach okołobiegunowych.

Polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych.

Warunki życia w polarnej stacji badawczej.

 

Historia kl. VIII

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

26.05.2020

Odrodzenie Rzeczypospolitej./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- zmiany w sytuacji międzynarodowej jesienią 1918 r.'

- ośrodki polityczne na ziemiach polskich,

- odzyskanie niepodległości,

- okoliczności odrodzenia niepodległej Polski.

27.05.2020

Walka o granicę wschodnią. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- koncepcje granic Polski na wschodzie,

- przyczyny i przebieg konfliktów o granice z Ukraińcami i Litwinami,

- znaczenie bitwy polsko-bolszewickiej, Bitwy Warszawskiej i pokoju ryskiego.

3.06.2020

Kształtowanie się granicy południowej i zachodniej. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- przebieg powstania wielkopolskiego,

- skutki powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku,

- polsko-czechosłowacki spór o Śląsk Cieszyński

5.06.2020

Rządy parlamentarne. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- pierwsze wybory parlamentarne,

- uchwalenie konstytucji marcowej,

- rządy parlamentarne i ich dorobek.

9.06.2020

Zamach majowy i rządy sanacji. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- przyczyny zamachu majowego,

- zapisy konstytucji kwietniowej,

- rządy sanacji,

- znaczenie Józefa Piłsudskiego.

10.06.2020

Gospodarka II Rzeczypospolitej./edziennik, epodreczniki, classroom.

- rezultaty gospodarki rolnej i walutowej,

- wielki kryzys w Polsce i jego skutki,

- budowa portu w Gdyni,

- budowa COP.

19.06.2020

Społeczeństwo odrodzonej Polski./edziennik, epodreczniki, classroom.

- podział narodowościowy mieszkańców,

- problemy z mniejszościami narodowymi,

- -rozwój szkolnictwa.

23.06.2020

Osiągnięcia II Rzeczypospolitej./edziennik, epodreczniki, classroom.

- osiągnięcia polskiej nauki i techniki,

- literatura międzywojenna,

- rozwój sztuki międzywojennej.

24.06.2020

II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej./

edziennik, epodreczniki, classroom.

- położenie międzynarodowe II RP,

- sojusze i konflikty okresu międzywojennego,

- zasady polityki zagranicznej obozu sanacyjnego.

 

 

CHEMIA KL. VIII

Zakres treści nauczania – chemia klasa VIII

Nr. lekcji

Data

Temat

Realizowane treści

58.

26.05.2020

Białka

-       zapoznanie z definicją białka jako związku chemicznego powstającego z aminokwasów

-       zapoznanie ze składem pierwiastkowym białek

-       zapoznanie z rodzajami białek

-       zapoznanie z doświadczeniem umożliwiającym wykrywanie białe- reakcja ksantoproteinowa

-       zapoznanie z doświadczeniem mającym na celu zbadanie zachowania się białka pod wpływem: ogrzewania, etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i chlorku sodu

-        wykazanie różnic w przebiegu denaturacji i koagulacji białek

-       zapoznanie z pojęciami: zol, żel, peptyzacja, koagulacja

 

59.

28.05.2020

Tłuszcze- ciąg dalszy lekcji

-       zapoznanie z doświadczeniem umożliwiającym odróżnienie tłuszczu nienasyconego od tłuszczu nasyconego

-       ćwiczeni umiejętności zapisywania równań reakcji otrzymywania tłuszczu w wyniku estryfikacji glicerolu z wyższym kwasem tłuszczowym

60

02.06.2020

Sacharydy

-     zapoznanie z doświadczeniem identyfikującym pierwiastki chemiczne wchodzące w skład sacharydów (węglowodanów)

-     podział sacharydów na cukry proste i cukry złożone

-     wyjaśnienie wzoru ogólnego sacharydów

61.

Glukoza i fruktoza – monosacharydy

 

-      wzór sumaryczny monosacharydów: glukozy i fruktozy

-     wyjaśnienie istoty procesu fotosyntezy

-     zapoznanie z  doświadczeniem- badanie właściwości fizycznych glukozy i fruktozy

-     występowanie i zastosowania glukozy i fruktozy

-     znaczenie glukozy dla organizmu

62.

09.06.2020

Sacharoza- disacharyd

- zapoznanie ze wzorem sumarycznym sacharozy

- utrwalanie umiejętności obliczania masy, składu procentowego, stosunku wagowego pierwiastków w oparciu o wzór sacharozy

- zapoznanie z występowaniem, właściwościami i zastosowaniem sacharozy

- zapisanie reakcji rozkładu sacharozy na monosacharydy

63.

23.06.2020

Skrobia i celuloza- polisacharydy

- wyjaśnienie pochodzenia wzoru ogólnego polisacharydów;

- zapoznanie z występowaniem, właściwościami i zastosowaniem skrobi i celulozy

- prezentacja doświadczenia: Wykrywanie obecności skrobi

64.

25.06.2020

Podsumowanie wiadomości z działu: Substancje o znaczeniu biologicznym

Utrwalenie wiadomości i umiejętności realizowanych w dziale: Substancje o znaczeniu biologicznym

 

 

biologia – klasa 8

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Sposoby ochrony przyrody

Cele i rodzaje ochrony przyrody. Różnice w ochronie gatunkowej ścisłej i częściowej.

1.06.2020

Podsumowanie wiadomości „Człowiek i środowisko”.

Różnorodność biologiczna – rodzaje i przykłady.

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Odnawialne i nieodnawialne zasobów przyrody. Racjonalne gospodarowanie tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Cele i rodzaje ochrony przyrody. Różnice w ochronie gatunkowej ścisłej i częściowej.

8.06.2020

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - zjawiska atmosferyczne

Wpływ zjawisk atmosferycznych wywołanych przez człowieka na zjawisko spadku różnorodności biologicznej oraz eliminację gatunków.

15.06.2020

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Działania prowadzące do poprawy stanu środowiska.

22.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020

Genetyka. Ewolucja. Ekologia.  Środowisko.

 

Fizyka kl. VIII

Klasa 8

Data

Temat lekcji

Realizowane treści

27.05.2020r.

Fale dźwiękowe.

·  Wyjaśnienie, że źródłem dźwięku jest drgające ciało, a do jego rozchodzenia się potrzebny jest ośrodek (dźwięk nie rozchodzi się w próżni); podaje przykłady źródeł dźwięków w otoczeniu

·  opis mechanizmu powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu

·  opisywanie za pomocą tych samych związków między długością, prędkością, częstotliwością i okresem fali, jak w przypadku fal mechanicznych;

·  wysokość i głośność dźwięku,

29.05.2020r.

Fale elektromagnetyczne.

•    określenie, że źródłem fal elektromagnetycznych są drgające ładunki elektryczne oraz prąd, którego natężenie zmienia się w czasie

•    rodzaje fal elektromagnetycznych: radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie i gamma; przykłady ich zastosowania

•    opis poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych; odpowiadające im długości i częstotliwości fal,

•    diagram przedstawiający widmo fal elektromagnetycznych

03.06.2020r.

Światło i jego własności. Zjawisko cienia i półcienia.

•    wymienia źródła światła; posługuje się pojęciami: promień świetlny, wiązka światła, ośrodek optyczny, ośrodek optycznie jednorodny; rozróżnia rodzaje źródeł światła (naturalne i sztuczne) oraz rodzaje wiązek światła (zbieżna, równoległa, rozbieżna)

•    ilustracja prostoliniowego rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym; przykłady prostoliniowego biegu promieni światła w otoczeniu

•    rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym

•    światło jako rodzaj fal elektromagnetycznych; przedział długości fal świetlnych oraz przybliżona wartość prędkości światła w próżni

•    pojęcie cienia i półcienia

•    mechanizm powstawania cienia i półcienia jako konsekwencje prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym; przykłady powstawania cienia i półcienia w otoczeniu

05.06.2020r.

Odbicie i rozproszenie światła.

•    porównuje zjawiska odbicia i rozproszenia światła; wskazuje przykłady odbicia i rozproszenia światła w otoczeniu

•    pojęcia: kąta padania, kąta odbicia i normalna służącej do opisu zjawiska odbicia światła od powierzchni płaskiej; związek między kątem padania a kątem odbicia;

•    prawo odbicia

•    zjawisko odbicia światła od powierzchni chropowatej

10.06.2020r.

 Zwierciadła. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.

·  zwierciadła płaskie

• zwierciadła kuliste wklęsłe

• zwierciadła kuliste wypukłe

• ognisko i ogniskowa

• obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł płaskich

• obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł wklęsłych

• obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł wypukłych

• powiększenie obrazu

19.06.2020r.

Zjawisko załamania światła.

·  zjawisko załamania światła

• kąt załamania

• prawo załamania światła

• zjawisko rozszczepienia światła

• pryzmat

• rozszczepienie światła w pryzmacie

24.06.2020r.

Soczewki. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.

·  rodzaje soczewek

• ognisko i ogniskowa

·  obrazy otrzymywane za pomocą soczewek skupiających

• obrazy otrzymywane za pomocą soczewek 
   rozpraszających

• powiększenie obrazu

• wady wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność)

• korygowanie wad wzroku

• przyrządy optyczne

 

 Informatyka Kl.VIII

27.05.2020r.

Wstawianie stopki i nagłówka, wyszukiwanie słów i znaków w dokumencie

·wstawianie nagłówka do dokumentu tekstowego

·wstawianie stopki do dokumentu tekstowego

wyszukiwanie słowa w dokumencie tekstowym

01.06.2020r.

Projekty grupowe-Gazetka

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu

16.06.2020r

25.06.2020r.

Gazetka szkolna –Projekt grupowy.

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu

 

WOS  KL  VIII

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Problemy współczesnego świata, bogata Północ – biedne Południe

Podział na kraje bogate i kraje biedne, zależności miedzy Północą a Południem, pomoc humanitarna

2

27 05 2020

Proces  globalizacji

Zależności między różnymi krajami i regionami świata, pozytywne i negatywne skutki globalizacji

3

01 06 2020

Konflikty zbrojne

Przyczyny i skutki konfliktów, ogniska zapalne

 

4

04 06 2020

Zagrożenie terroryzmem

Rodzaje terroryzmu, sposoby działania, organizacje terrorystyczne

5

08 06 2020

Problemy współczesnego świata – podsumowanie działu

Sprawy międzynarodowe, problemy, wyzwania na przyszłość

6

10 06 2020

Konstytucja RP – analiza dokumentu

Prawo, dokumenty państwowe, zasady ustroju państwa

7

15 06 2020

Wyzwania dla świata – prezentacja referatów

Sprawy międzynarodowe, problemy, wyzwania na przyszłość, rozwiązanie problemów

8

22 06 2020

Moja przyszłość

System edukacji ,rodzaje szkół, praca zawodowa

9

24 06 2020

Podsumowanie wiadomości

Wiadomości z całorocznej pracy

 

 

Religia kl. VIII

L.P

Temat – Klasa VIII

Data

Treści

1.

Duch Święty odnawia oblicze ziemi

 

26.05.2020

Związek Zesłania Ducha Świętego z potrzebą odnowy świata
i przezwyciężania zła w świecie.

Postawa otwartości na działanie Ducha Świętego.

2.

Maryja Królową Polski 

27.05.2020

Maryja – Królowa Polski: kult maryjny.

Postawa oddawania czci Maryi.

 

3.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

02.06.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

4.

Wiara w jednego Boga

03.06.2020

Fundamentalny charakter I przykazania; ocena wróżbiarstwa, astrologii i horoskopów.

Postawa chrześcijanina wobec Boga.

 

5.

Serce Jezusa

 

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

Boże Ciało

 

10.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

 

7.

Kościół w Polsce – św. Jadwiga

 

23.06.2020

Chrystianizacja Litwy, św. Jadwiga.                Postawa odpowiedzialności za Kościół w Polsce.

8.

Świętowanie dnia świętego – Niedziela Dzień Pański

 

24.06.2020

Postawa odpowiedzialności za chrześcijańskie świętowanie niedzieli i świąt nakazanych.

 

 

 

EDUKACJI  DLA  BEZPIECZEŃSTWA  KLASA VIII 

26.05.2020      Wypadek drogowy – co robimy??? Powtórzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

02.06.2020      Sprawdzian wiadomości z zakresu pierwszej pomoczy, cz.II

09.06.2020      Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia

16.06.2020      Egzamin klasy VIII

23.06.2020      Choroby cywilizacyjne. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

 

W-F klasa VIII

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Zwody w piłce nożnej. (e-dziennik, you tube)

 

25.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki nożnej

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

26.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Poruszanie się w obronie K. (e-dziennik, you tube)

 

27.05

Zasady techniki indywidualnej

 

Gimnastyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

28.05

Zapoznanie z największymi sukcesami polskiego sportu

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

 

Akrobatyka sportowa (e-dziennik, you tube)

3.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Przyjęcie piłki sposobem dolnym. PS (e-dziennik, classroom)

 

8.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Obrona w piłce siatkowej (e-dziennik, you tube)

10.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.13 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

15.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Piłka ręczna – gra bramkarza (e-dziennik, you tube)

22.06

Poznanie zasad techniki i taktyki

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

24.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

Piłka siatkowa – mecz finałowy MŚ 2018 r

 

25.06

Wielkie chwile polskiego sportu

 

 

MATEMATYKA KLASA VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

26 V

Ćwiczenia z kombinatoryki.

·        stosowanie reguły mnożenia (w prostych przypadkach)

·        ilustrowanie drzewkiem prostej sytuacji zadaniowej oraz badanie ile jest możliwości wyboru

·        rozpoznawanie kiedy zastosować regułę dodawania, a kiedy regułę mnożenia

·        stosowanie reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających rozważenia np. trzech przypadków

28 V

Obliczanie prawdopodobieństwa.

·        obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń dla kilkakrotnego losowania, jeśli oczekiwanymi wynikami są para lub trójka np. liczb

·        obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach polegających na losowaniu dwóch elementów

29 V

Obliczanie prawdopodobieństwa - losy na loterii, kostka do gry, kolorowe kule.

Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń dla zadań typowych:

·        wyciąganie losów na loterii

·        rzucanie kostką do gry

·        losowanie kolorowych kul z urny

29 V

Obliczanie prawdopodobieństwa - losy na loterii, kostka do gry, kolorowe kule – cz. II.

2 VI

Kombinatoryka a prawdopodobieństwo.

·        wykonywanie obliczeń bez wypisywania wszystkich możliwości

·        odróżnianie losowania bez zwracania od losowania ze zwracaniem

·        przeprowadzanie prostych doświadczeń losowych polegających na rzucie monetą lub sześcienną kostką do gry

·        analizowanie i obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach losowych

3 VI

Kombinatoryka a prawdopodobieństwo – ćwiczenia.

4 VI

Rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego CKE.

Rozwiązywanie arkusza i porównywanie swoich rozwiązań z kluczem rozwiązań.

9 VI

Rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego Operon.

Rozwiązywanie arkusza i porównywanie swoich rozwiązań z kluczem rozwiązań.

19 VI

Matematyczny „escape room”

Zabawa w matematyczny „escape room” – pokój pełen matematycznych zagadek.

23 VI

Trochę historii – lwowska szkoła matematyczna.

Zarys historyczny wkładu Polaków w rozwój matematyki w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

25 VI

Zagadki logiczne.

Rozwiązywanie ciekawych i nietuzinkowych zadań matematycznych.

 

 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ KLASA VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

27 V

Spójrz na siebie jak na firmę.

·        Szukanie swoich mocnych stron

·        Budowanie swojej marki osobistej

·        Planowanie dalszego rozwoju w przyszłości

10 VI

Jak uczyć przedsiębiorczości? Wszystko zaczyna się od postawy i wartości.

·        Szukanie rozwiązań nietypowych problemów

·        Człowiek reaktywny i proaktywny

·        Poznawanie własnych wartości

19 VI

Na ile się poznaliśmy?

·        Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

·        Czego nauczyła nas ta szkoła? Jakie wartości wyniesiemy?

·        Na ile poznaliśmy siebie i innych?

·        Kto został naszym autorytetem?

·        Czego nauczyliśmy się od Patrona naszej szkoły?

24 VI

Co zrobić, aby spełnić marzenia?

·        Marzenia i cele

·        Mapa celów, mapa marzeń, planowanie

·        Model SMART

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.